KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2660/2549
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานดีเด่นประจำปี 2549วัตถุประสงค์ :ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่2409/2549 ลงวันที่ 6 กันยายน 2549 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานดีเด่นประจำปี 2549 เพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานดีเด่นประจำปี 2549ในสังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แล้วนำเสนอให้มหาวิทยาลัยพิจารณา เพื่อรับรางวัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยรับเข็ม ช้างทองคำ และโลห์ประกาศเกียรติคุณ ต่อไป นั้น

เพื่อให้การพิจารณาคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานดัเด่นประจำปี 2549 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ 2530 จึงให้ยกเลิกคำสั่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ 2409/2549 ลงวันที่ 6 กันยายน 2549 และแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลือกผู้ปฏิบัติงานดีเด่นประจำปี 2549 ดังนี้

รายนาม :
เลขานุการคณะพยาบาลศาสตร์
1 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
 


สั่ง ณ วันที่ : 28 กันยายน 2549                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th