KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(มีวาระ) 527/2549
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดตั้งศูนย์นโยบายและผลลัพท์ทางการพยาบาลวัตถุประสงค์ :ตามที่คณะพยาบาลศาสตร์ได้จัดตั้งศูนย์นโยบายและผลลัพท์ทางการพยาบาลขึ้นใน พ.ศ. 2549 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนางานวิจัย การศึกษาและการบริการวิชาการในด้านนโยบายและผลลัพท์ทางการพยาบาลไปแล้วนั้น เพื่อให้การดำเนินงานจัดตั้งศูนย์ฯ ดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นไป ตามวัตถุประสงค์ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2530 จึงแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น “คณะกรรมการดำเนินงานจัดตั้งศูนย์นโยบายและผลลัพท์ทางการพยาบาล” ประกอบด้วย

รายนาม :
ที่ปรึกษา
1 .  ศ.เกียรติคุณ ดร.วิจิตร ศรีสุพรรณ  ที่ปรึกษา
2 .  รศ.วิลาวัณย์ เสนารัตน์  ที่ปรึกษา
 
ประธานกรรมการ
1 .  ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ประธานกรรมการ
2 .  ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์  กรรมการ
3 .  ผศ. ดร.พนิดา จันทโสภีพันธ์  กรรมการ
4 .  รศ. ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์  กรรมการ
5 .  ผศ. ดร.พิกุล พรพิบูลย์  กรรมการ
6 .  ผศ. ดร.ยุวยงค์ จันทรวิจิตร  กรรมการ
7 .  รศ. ดร.รัตนาวดี ชอนตะวัน  กรรมการ
8 .  รศ. ดร.เรมวล นันท์ศุภวัฒน์  กรรมการ
9 .  รศ.อุดมรัตน์ สงวนศิริธรรม  กรรมการ
10 .  ผศ. ดร.อรอนงค์ วิชัยคำ  กรรมการและเลขานุการ
11 .  นางสาวศรัญญา ชัยแสง  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 


หน้าที่ :ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2549

สั่ง ณ วันที่ : 29 กันยายน 2549                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th