KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(มีวาระ) 159/2544
เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์วัตถุประสงค์ :ตามคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ทีี 156/2544 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2544 แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะพยาบาลศาสตร์ เพื่อพัฒนาระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษากำหนดมาตรฐานขั้นต่ำและขั้นสูงและเงื่อนไขเวลาที่จะต้องบรรลุ รวมทั้งกำหนดกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะพยาบาลศาสตร์ ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลั นั้น
เพื่อให้การดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของคณะฯเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัเชียงใหม่ พ.ศ. 2530 จึงแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็นอนุกรรมการปะรกันคุณภาพการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์

รายนาม :
ฝ่ายจัดทำรายงานการศึกษาตนเอง
1 .  ผศ. ดร.กนกพร สุคำวัง  กรรมการ
2 .  รศ. ดร.ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ  กรรมการ
3 .  ผศ. ดร.พวงพยอม ปัญญา  กรรมการ
4 .  ผศ.วิมล ธนสุวรรณ  กรรมการ
5 .  ผศ. ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย  กรรมการ
6 .  รศ. ดร.สุจิตรา เทียนสวัสดิ์  กรรมการ
7 .  นางสาวอรพิน พรหมตัน  กรรมการ
8 .  ศ. ดร.อารีวรรณ กลั่นกลิ่น  กรรมการ
9 .  รศ.อุดมรัตน์ สงวนศิริธรรม  กรรมการ
10 .  ผศ. ดร.พิกุล พรพิบูลย์  กรรมการและเลขานุการ
11 .  นางกมลณัฎฐ์ รัตนวรางค์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
12 .  นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 
จัดทำฐานข้อมูล
1 .  รศ. ดร.สุกัญญา ปริสัญญกุล  ประธานกรรมการ
2 .  นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ  กรรมการ
3 .  รศ. ดร.ชวพรพรรณ จันทร์ประสิทธิ์  กรรมการ
4 .  นางพรพิมล มาภักดี  กรรมการ
5 .  รศ. ดร.วันชัย เลิศวัฒนวิลาศ  กรรมการ
6 .  นายสมเจตน์ ไตรวุฒิวัฒนา  กรรมการ
7 .  ผศ.สุธาทิพย์ อุปลาบัติ  กรรมการ
8 .  ศ. ดร.สุสัณหา ยิ้มแย้ม  กรรมการ
9 .  นางสาวอรพิน พรหมตัน  กรรมการ
10 .  ผศ. ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์  กรรมการ
11 .  นางกมลณัฎฐ์ รัตนวรางค์  กรรมการและเลขานุการ
 
ตรวจสอบภายใน
1 .  ศ. ดร.อารีวรรณ กลั่นกลิ่น  ประธานกรรมการ
2 .  รศ. ดร.รัตนาวดี ชอนตะวัน  กรรมการ
3 .  รศ.วรรณวิไล ชุ่มภิรมย์  กรรมการ
4 .  ผศ.วันเพ็ญ เอี่ยมจ้อย  กรรมการ
5 .  ศ. ดร.ดาราวรรณ ต๊ะปินตา  กรรมการและเลขานุการ
6 .  นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 
ประเมินผล
1 .  รศ.ชลอศรี แดงเปี่ยม  กรรมการ
2 .  ผศ. ดร.เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล  กรรมการ
3 .  ผศ.ยุภาพร ลิ้มโฆษิต  กรรมการ
4 .  ผศ.ศรีนวล วิวัฒน์คุณูปการ  กรรมการ
5 .  ผศ. ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย  กรรมการ
6 .  รศ.สุธิศา ล่ามช้าง  กรรมการ
7 .  อ.สุภาพ ใบแก้ว  กรรมการ
8 .  นางพิศมัย ยลภักตร์  ผู้ช่วยเลขานุการ
9 .  นางสาวอรพิน พรหมตัน  กรรมการและเลขานุการ
 


หน้าที่ :คณะอนุกรรมการฝ่ายจัดทำรายงานการศึกษาตนเอง 1.รับผิดชอบจัดทำรายงานการศึกษาตนเองของคณะฯ 2.จัดทำรายงานและเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาตนเองของคณะฯ คณะอนุกรรมการฝ่ายจัดทำฐานข้อมูล 1.พิจารณาวางระบบฐานข้อมูลตามพันธกิจของคณะฯ 2.จัดทำฐานข้อมูล 3.พัฒนาฐานข้อมูลขงอคณะฯให้ทันสมัย คณะอนุกรรมการฝ่ายตรวจสอบคุณภาพภายใน 1.พิจารณาแนวทางในการตรวจสอบคุณภาพภายใน 2.ให้คำแนะนำปรึกษาเพื่อเตรียมการตรวจสอบคุณภาพภายใน 3.ดำเนินการตรวจสอบคุณภาพภายใน คณะอนุกรรมการฝ่ายประเมินผล 1.จัดทำแบบประเมินองค์ประกอบของการประกันคุณภาพการศึกษา 2.รวบรวมติดตามผลการประเมินเพื่อให้ข้อมูลย้อนกลับแก่หน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง

สั่ง ณ วันที่ : 10 กรกฏาคม 2544                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th