KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2116/2549
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะ



วัตถุประสงค์ :ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยเยงใหม่ ที่ 1725/2547 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะกรรมการลงวันที่ 25 มิถุนายนพ.ศ 2547 โดยคณะกรรมการดังกล่าว มีวาระอยู่ในตำแหน่งเป็นเวลา 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ 2547 เป็นต้นมา นั้น เพื่อให้การบริหารงานด้านบัณฑิตศึกษาของคณะเป็นไปโดยเรียบร้อยและต่อเนื่อง อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 18 และมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ 2530 ประกอบกับข้อ 8 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยคณะกรรมการประจำและการจัดระบบการบริหารงานในบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ 2531 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะ ดังต่อไปนี้ คือ

รายนาม :
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1 .  ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ประธานกรรมการ
2 .  รศ. ดร.รัตนาวดี ชอนตะวัน  รองประธานกรรมการ
3 .  รศ. ดร.กรรณิการ์ กันธะรักษา  กรรมการ
4 .  ผศ. ดร.จรัสศรี เย็นบุตร  กรรมการ
5 .  รศ. ดร.ชมนาด พจนามาตร์  กรรมการ
6 .  รศ. ดร.ชวพรพรรณ จันทร์ประสิทธิ์  กรรมการ
7 .  ผศ. ดร.ทวีลักษณ์ วรรณฤทธิ์  กรรมการ
8 .  รศ.นันทา เล็กสวัสดิ์  กรรมการ
9 .  รศ. ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์  กรรมการ
10 .  รศ. ดร.ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ  กรรมการ
11 .  รศ. ดร.เรมวล นันท์ศุภวัฒน์  กรรมการ
12 .  รศ. ดร.ลินจง โปธิบาล  กรรมการ
13 .  ศ. ดร.วารุณี ฟองแก้ว  กรรมการ
14 .  รศ.วิลาวัณย์ เสนารัตน์  กรรมการ
15 .  ผศ. ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย  กรรมการ
16 .  รศ. ดร.สุกัญญา ปริสัญญกุล  กรรมการ
17 .  อ.ดร.หรรษา เศรษฐบุปผา  กรรมการ
18 .  อ.ดร.อวยพร ตัณมุขยกุล  กรรมการ
19 .  รศ.อำไพ ชนะกอก  กรรมการ
20 .  รศ. ดร.ประทุม สร้อยวงค์  เลขานุการ
 


หน้าที่ :ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการดังกล่าวที่ได้รับการแต่งตั้งมีหน้าที่ระบุไว้ในข้อ 8.1 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยคณะกรรมการประจำและการประจำและการจัดระบบการบริหารงานในบัณฑิตวิทยา พ.ศ 2531 และมีวาระอยู่ในตำแหน่งป็นเวลา 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ 2549 เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ : 27 กรกฏาคม 2549                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th