KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(มีวาระ) 427/2549
เรื่อง เรื่อง เปลี่ยนแปลงกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของพนักงานวิชาการ (คณาจารย์) อาจารย์อนนท์ วิสุทธิ์ธนานนท์วัตถุประสงค์ :ตามคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 111/2548 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2549 แต่งตั้ง อาจารย์นันทา เลียววิริยะกิจ กรรมการประจำคณะฯ จากคณาจารย์ประจำ เป็น กรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานอาจารย์อนนท์ วิสุทธิ์ธนานนท์ ตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2548 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2551 นั้น

เนื่องจาก อาจารย์นันทา เลียววิริยะกิจ จะครบวาระการเป็นกรรมการประจำคณะฯ จากคณาจารย์ประจำในวันที่ 1 กันยายน 2549 ดังนั้นเพื่อให้การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และครบองค์ประกอบของคณะกรรมการประเมิน ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2530 ประกอบกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.2542 และตามประกาศ ก.บ.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ ลงวันที่ 2 มีนาคม 2548 จึงแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษณีย์ จินตะเวช กรรมการประจำคณะฯ จากคณาจารย์ประจำ เป็นกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารย์อนนท์ วิสุทธิ์ธนานนท์ ตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน 2549 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2551 และให้ประเมินผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตาม ประกาศ ก.บ.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ ลงวันที่ 2 มีนาคม 2548

สั่ง ณ วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2549

รายนาม :
แต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษณีย์ จินตะเวช กรรมการประจำคณะฯ จากคณาจารย์ประจำ เป็นกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารย์อนนท์ วิสุทธิ์ธนานนท์
1 .  ผศ. ดร.อุษณีย์ จินตะเวช  กรรมการ
 


สั่ง ณ วันที่ : 18 สิงหาคม 2549                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th