KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(มีวาระ) 416/2549
เรื่อง อนุญาตให้บุคลากรลาออกจากกรรมการบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)วัตถุประสงค์ : ตามคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 411/2548 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2548 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) โดยให้มีวาระ การดำเนินงาน 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2548 เป็นต้นมานั้น
เนื่องจาก อาจารย์ธารีวรรณ ไชยบุญเรือง ได้เสนอขอลาออกจากการเป็นกรรมการดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2549 เป็นต้นไป เนื่องจากได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาต่อระดับ ปริญญาโท ณ ต่างประเทศ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2530 จึงให้
1. อาจารย์ธารีวรรณ ไชยบุญเรือง พ้นจากกรรมการบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตร บัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
2. แต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.ฉวี เบาทรวง เป็น กรรมการ แทน

ทั้งนี้ ให้มีวาระการดำเนินงานตามคำสั่งดังกล่าวข้างต้น ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2549

รายนาม :
1 .  รศ. ดร.ฉวี เบาทรวง  กรรมการ
 


สั่ง ณ วันที่ : 15 สิงหาคม 2549                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th