KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(มีวาระ) 228/2544
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพศึกษาประจำงานคลังและพัสดุสำนักงานเลขานุการวัตถุประสงค์ :เพื่อให้การการดำเนินงานของคณะด้านการประกันคุณภาพศึกษาประจำงานคลังและพัสดุสำนักงานเลขานุการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2530 จึงแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น คณะกรรมการประกันคุณภาพศึกษาประจำงานคลังและพัสดุสำนักงานเลขานุการประกอบด้วย

รายนาม :
คณะกรรมการประกันคุณภาพศึกษาประจำงานคลังและพัสดุสำนักงานเลขานุการ
1 .  นางพรพิมล มาภักดี  ประธานกรรมการ
2 .  รศ.วรรณวิไล ชุ่มภิรมย์  ที่ปรึกษา
3 .  ผศ.วันเพ็ญ เอี่ยมจ้อย  ที่ปรึกษา
4 .  นางกรอนคำ ตุ้ยแสน  กรรมการ
5 .  นางพวงหยก ชัยมิตร  กรรมการ
6 .  นางลำจวน โล่ห์เพ็ชร  กรรมการ
7 .  นายสมศักดิ์ ใหม่ศรี  กรรมการ
8 .  นางอารี ประไพตระกูล  กรรมการ
9 .  นางระยอง วัฒนากุล  กรรมการและเลขานุการ
10 .  นางสหพร วงศ์ทิพย์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 


หน้าที่ :1. ร่วมดำเนินงานประกันคุณภาพศึกษาของคณะฯ 2. จัดทำรายงานการศึกษาตนเองของงานคลังและพัสดุ 3. งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

สั่ง ณ วันที่ : 30 สิงหาคม 2544                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th