KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(มีวาระ) 220/2544
เรื่อง ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการพัฒนาเยาวชน ครอบครัวและชุมชนวัตถุประสงค์ :ตามคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ที่ 80/2543 ลงวันที่ 3 เมษายน 2543 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาเยาวชน ครอบครัว และชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนากลยุทธและรูปแบบในการป้องกันและส่งเสริมสุขภาพที่เหมาะสมของเยาวชน ครอบครัว และชุมชน ที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน นั้น เพื่อให้การดำเนินงานตามโครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์ ฉะนั้น อาศัยอำนาจความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2530 จึงให้ยกเลิกคำสั่งดังกล่าวที่อ้างถึงข้างต้น และแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น คณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาเยาวชน ครอบครัว และชุมชน ประกอบด้วย

รายนาม :
คณะกรรมการดำเนินงาน โครงการพัฒนาเยาวชน ครอบครัวและชุมชน
1 .  ศ. ดร.วารุณี ฟองแก้ว  ประธานกรรมการ
2 .  ผศ. ดร.กนกพร สุคำวัง  ที่ปรึกษา
3 .  รศ. ดร.ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ  ที่ปรึกษา
4 .  ศ.เกียรติคุณ ดร.วิจิตร ศรีสุพรรณ  ที่ปรึกษา
5 .  ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ที่ปรึกษา
6 .  ผศ.วิมล ธนสุวรรณ  ที่ปรึกษา
7 .  รศ.วิลาวัณย์ เสนารัตน์  ที่ปรึกษา
8 .  รศ. ดร.สุจิตรา เทียนสวัสดิ์  ที่ปรึกษา
9 .  รศ. ดร.ประคิณ สุจฉายา  รองประธานกรรมการ
10 .  รศ. ดร.สุกัญญา ปริสัญญกุล  รองประธานกรรมการ
11 .  รศ.พูนทรัพย์ โสภารัตน์  กรรมการ
12 .  ผศ. ดร.ยุวยงค์ จันทรวิจิตร  กรรมการ
13 .  รศ. ดร.วันชัย เลิศวัฒนวิลาศ  กรรมการ
14 .  รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง  กรรมการและเลขานุการ
 


สั่ง ณ วันที่ : 22 สิงหาคม 2544                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th