KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(มีวาระ) 343/2549
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกเพื่อระดับข้าราชให้ดำรงตำแหน่งเป็นระดับที่สูงขึ้นวัตถุประสงค์ :ด้วย ก.บ.ส. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในคราวประชุมครั้งที่ 14 /2549 เมือ่วันที่ 28 มิถุนายน 2549 ได้ลงมติอนุมัติให้กำหนดตำแหน่งเลขที่ 5914 สังกัดโครงการศูนย์ศึกษาเด็กเล็ก ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ จากตำแหน่งพนักงานโภชนาการ 4 ระดับ 4 เป้ฃ็นตำแหน่งพนักงานโภชนาการ 5 ระดับ 5 ทั้งนี้ ไปก่อนวันที่ 18 มกราคม 2549 นั้น

เพื่อให้การคัดเลือกข้าราชการเพื่อประเมินบุคคลที่เหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ 2530 ประกอบกับ อ.บ.ม. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในคราวประชุมครั้งที่ 20 /2543 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2543 ได้มีมติมอบอำนาจให้คณบดีเป็นผู้อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น จึงแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกเพื่อระดับข้าราชให้ดำรงตำแหน่งเป็นระดับที่สูงขึ้น ตำแหน่งเลขที่ 5914 สังกัดโครงการศูนย์ศึกษาเด็กเล็ก ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ จากตำแหน่งพนักงานโภชนาการ 5 ระดับ 5

รายนาม :
1 .  ศ. ดร.อารีวรรณ กลั่นกลิ่น  ประธานกรรมการ
2 .  รศ.นิตยา ไทยาภิรมย์  กรรมการ
3 .  นางสมจิต เกียรติวัฒนเจริญ  กรรมการ
4 .  อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  กรรมการ
5 .  นางอุมาภัณฑ์ พุทธปวน  เลขานุการ
 


สั่ง ณ วันที่ : 12 กรกฏาคม 2549                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th