KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1938/2549
เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อจัดทำ Chiang Mai University Journal ประจำ 2547 และ2548วัตถุประสงค์ :ตามที่คำสั่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 3841/2547 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2547 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อจัดทำ Chiang Mai University Journal ประจำปี 2547 และ 2548 เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการจัดทำChiang Mai University Journal ประจำปี 2547 และ 2548 นั้น
บัดนี้ มหาวิทยาลัยเห็นสมควรเปลี่ยนแปลงตัวบุคคลที่เป็นคณะทำงานฯ ให้เหมาะสมยิ่งขึ้นดังนั้น อาศัยอำนาจตามในมาตรา 18 และ21(1) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พุทธศักราช 2530 จึงเห็นสมควร
1. ยกเลิกคำสั่งที่3841/2547 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2547 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อจัดทำ Chiang Mai University Journal ประจำ 2547 และ2548
2. แต่งตั้งบุคคลดังรายนามต่อไปนี้ เป็นคณะทำงานเพื่อจัดทำ Chiang Mai University Journal

รายนาม :
กองบรรณาธิการ (Editorial Board) คณะพยาบาลศาสตร์ มช.
1 .  ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  คณะทำงาน
 


สั่ง ณ วันที่ : 4 กรกฏาคม 2549                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th