KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(มีวาระ) 330/2549
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารที่ประชุมอาจารย์ สมัยที่ 29 /2549 - 2551วัตถุประสงค์ :ตามคำสั้งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 301/2547 ลงวันที่ 2 กรกฏาคม พ.ศ 2547 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการบริหารที่ประชุมอาจารย์ สมัยที่ 28/2547 - 2549 โดยให้มีวาระการดำเนินงาน 2 ปี ตั้งแต่ วันที่ 2 กรกฏาคม 2547 เป็นต้นมานั้น

เพื่อให้การดำเนินงานขิงที่ประชุทอาจารย์ สมัยที่ 29/2549 - 2551 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ส 2530 และระเบียบคณะพยาบาลศาสตร์ ว่าด้วยที่ประชุมอาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ พ.ศ 2537 ประกอบด้วยกับมติประชุมเป็นพิเศษ สมัยที่ 29/2549 - 2551 จึงแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น คณะกรรมการบริหารที่ประชุมอาจารย์ สมัยที่ 29 /2549 - 2551

รายนาม :
ที่ปรึกษา
1 .  ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ที่ปรึกษา
2 .  อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  ที่ปรึกษา
 
ประธานกรรมการ
1 .  ผศ. ดร.อุษณีย์ จินตะเวช  ประธานกรรมการ
2 .  ผศ. ดร.ประพิมพ์ พุทธิรักษ์กุล  รองประธานกรรมการ
3 .  อ.สมพิศ อำไพ  กรรมการและเลขานุการ
4 .  ผศ. ดร.ขนิษฐา รัตนกัลยา  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 
กรรมการฝ่ายเหรัญญิก
1 .  ผศ. ดร.คัทลียา ศิริภัทรากูร แสนหลวง  กรรมการ
 
กรรมการและผู้ช่วยเหรัญญิก
1 .  ผศ. ดร.อรอนงค์ วิชัยคำ  กรรมการ
 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์และต้อนรับ
1 .  อ.ดร.จิตตวดี เหรียญทอง  กรรมการ
2 .  ผศ. ดร.พันทิพย์ จอมศรี  กรรมการ
3 .  ผศ. ดร.โรจนี จินตนาวัฒน์  กรรมการ
4 .  ผศ. ดร.สุจิตรา ชัยวุฒิ  กรรมการ
 
ฝ่ายพิธีกร
1 .  อ.ดร.นาดา ลัคนหทัย  กรรมการ
2 .  ผศ. ดร.อนนท์ วิสุทธิ์ธนานนท์  กรรมการ
 
ฝ่ายพิธีการ
1 .  รศ. ดร.เดชา ทำดี  กรรมการ
2 .  ผศ. ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล  กรรมการ
 
ฝ่ายสันทนการ และการแสดง
1 .  รศ. ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช  กรรมการ
2 .  รศ. ดร.ประทุม สร้อยวงค์  กรรมการ
3 .  ผศ.ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์  กรรมการ
4 .  ผศ. ดร.สรัญญา วรรณชัยกุล  กรรมการ
5 .  ผศ.สุวิท อินทอง  กรรมการ
 
ฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
1 .  ผศ. ดร.จิราวรรณ ดีเหลือ  กรรมการ
2 .  ผศ. ดร.บุญพิชชา จิตต์ภักดี  กรรมการ
 
ฝ่ายอาคารสถานที่ และยานพาหนะ
1 .  ผศ. ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล  กรรมการ
2 .  รศ. ดร.นัทธมน วุทธานนท์  กรรมการ
3 .  ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร  กรรมการ
4 .  ผศ.สุวิท อินทอง  กรรมการ
 
ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
1 .  อ.ลลิดา นพคุณ  กรรมการ
2 .  ผศ. ดร.วราวรรณ อุดมความสุข  กรรมการ
3 .  ผศ. ดร.อนนท์ วิสุทธิ์ธนานนท์  กรรมการ
 


หน้าที่ :ทั้งนี้ ให้มี วาระการดำเนินงาน 2 ปี ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ : 29 มิถุนายน 2549                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th