KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1866/2549
เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุวัตถุประสงค์ :เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับการพัสดุ ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 18 และ 21 แห่งพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ส 2530 ข้อ 5 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยการพัสดุเงินรายได้ พ.ศ 2537 จึงแต่งตั้งนางลำจวน โลห์เพ็ชร ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับ 6 เป็นหัวหน้าเจ้าที่พัสดุ ของ คณะพยาบาลศาสตร์ ให้มีหน้าที่ดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ 2535 และฉบับ แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการพัสดุเงินรายได้ พ.ศ 2537

รายนาม :
จึงแต่งตั้งนางลำจวน โลห์เพ็ชร ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับ 6 เป็นหัวหน้าเจ้าที่พัสดุ ของ คณะพยาบาลศาสตร์
 


หน้าที่ :ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ : 26 มิถุนายน 2549                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th