KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 326/2549
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการจัดพิธีหล่อเทียนวัตถุประสงค์ :ตามที่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยคณะกรรมการดำเนินงานด้านส่งเสริมศาสนา จะจัดโครงการหล่อเทียนพรรษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2548 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์ ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และหน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงาม ตลอดจนเพื่อเสริมสร้างความรักความสามัคคี ระหว่างบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัย เพื่อนำเข้าร่วมการสมโภชเทียนพรรษา และถวายวัด ในระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน – 9 กรกฎาคม 2549 นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานจัดโครงการฯดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2530 จึงแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็นคณะทำงานจัดพิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2549 ประกอบด้วย

รายนาม :
ที่ปรึกษา
1 .  ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ที่ปรึกษา
2 .  อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  ที่ปรึกษา
3 .  ผศ.สุธาทิพย์ อุปลาบัติ  ที่ปรึกษา
4 .  อ.ดร.หรรษา เศรษฐบุปผา  ที่ปรึกษา
 
ประธานกรรมการ
1 .  นางกมลชนก กาวิล  ประธานกรรมการ
2 .  นางสมพิศ สุพรศิลป์  กรรมการและเลขานุการ
3 .  นางสาวสายทอง คำป้อ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 
กรรมการฝ่ายสถานที่ และยานพาหนะ
1 .  นายจรัล ใจงาม  กรรมการ
2 .  นายบุญเลิศ สายสอิ้ง  กรรมการ
3 .  นางประกายจันทร์ หอมคล้าย  กรรมการ
4 .  นายปรีชา ท้าวอาษา  กรรมการ
5 .  นายปรีดา มณีวร  กรรมการ
6 .  นายสมเจตน์ ไตรวุฒิวัฒนา  กรรมการ
7 .  นายสุพล มูลวิไชย  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายพิธีกร
1 .  นายสมเจตน์ ไตรวุฒิวัฒนา  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายพิธีการ
1 .  นางสาวเฉลิมศรี โตน้อย  กรรมการ
2 .  นายบุญเลิศ สายสอิ้ง  กรรมการ
3 .  นายสุรัตน์ สิงห์ทร  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายรับเงินบริจาคทำบุญ
1 .  นางเบญจพร จุฑาโรจน์  กรรมการ
2 .  นางเบญจวรรณ มูละจงกล  กรรมการ
3 .  นางวรากร กันทะโย  กรรมการ
4 .  นายสมศักดิ์ ใหม่ศรี  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
1 .  นายสุพจน์ เชี่ยวชาญ  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
1 .  นางสาวโสภา กรรณสูต  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
1 .  นางพรพิมล มาภักดี  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายต้อนรับ
1 .  อ.จันทร์ฉาย หวันแก้ว  กรรมการ
2 .  ผศ.นันทา เลียววิริยะกิจ  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายลงทะเบียน
1 .  นางสมพิศ สุพรศิลป์  กรรมการ
2 .  นางสาวสายทอง คำป้อ  กรรมการ
3 .  นางสุภารัตน์ เสมอใจ  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายประเมินผล
1 .  นางสาวณัฐกาญจน์ สุรภักดี  กรรมการ
2 .  นางสาวสุทธิดา ช่างสม  กรรมการ
 


สั่ง ณ วันที่ : 27 มิถุนายน 2549                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th