KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1653/2549
เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 10 (พ.ศ 2550 - 2554 )วัตถุประสงค์ :ตามที่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 9 (พ.ศ 2550 - 2554 ) มาจนถึงปัจจุบัน และบัดนี้ใกล้ที่จะสิ้นสุดระยะเวลาของแผนพัฒนาการศึกษาฯระยะที่ 9 แล้วประกอบกับสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้มอบหมายให้จัดทำแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 10 ที่สอดคล้องกับทิศทางของแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 10 (พ.ศ 2550 - 2554 ) นั้น เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 10 (พ.ศ 2550 - 2554 )เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสอดคล้องกับแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 และวิสัยทัศน์การพัฒนาอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ 2530 จึงยกเลิกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 10 316/2549 ลงวันที่ 10 พฤษภายน 2549 และแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ระยะที่ 10 (พ.ศ 2550 - 2554 ) ดังนี้

รายนาม :
คณะอนุกรรมการกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
1 .  ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  อนุกรรมการ
 


สั่ง ณ วันที่ : 8 มิถุนายน 2549                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th