KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 323/2549
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดโครงการ การเตรียมความพร้อมเพื่อรับการตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2548วัตถุประสงค์ :ด้วยคณะพยาบาลศาสตร์ โดยหน่วยประกันคุณภาพการศึกษากำหนดโครงการ การเตรียมความพร้อมเพื่อรับการตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2548 ในระหว่างวันที่ 22 - 23 มิถุนายน 2549 ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เพื่อให้การดำเนินการจัดโครงการ การเตรียมความพร้อมเพื่อรับการตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2548 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ส 2530 จึงแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการดำเนินงานจัดโครงการ การเตรียมความพร้อมเพื่อรับการตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2548 ประกอบด้วย

รายนาม :
ที่ปรึกษา
1 .  ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ที่ปรึกษา
 
ประธานกรรมการ
1 .  ผศ. ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ  ประธานกรรมการ
2 .  ผศ.ลดาวัลย์ ภูมิวิชชุเวช  กรรมการและเลขานุการ
3 .  นางธัญญลักษณ์ นนทรีย์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 
กรรมการฝ่ายต้อนรับ
1 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
2 .  นางกมลณัฎฐ์ รัตนวรางค์  กรรมการ
3 .  รศ. ดร.กรรณิการ์ กันธะรักษา  กรรมการ
4 .  รศ. ดร.ชมนาด พจนามาตร์  กรรมการ
5 .  ผศ. ดร.ทวีลักษณ์ วรรณฤทธิ์  กรรมการ
6 .  นางธัญญลักษณ์ นนทรีย์  กรรมการ
7 .  รศ.นงเยาว์ อุดมวงศ์  กรรมการ
8 .  ผศ.นันทา เลียววิริยะกิจ  กรรมการ
9 .  ผศ. ดร.พนิดา จันทโสภีพันธ์  กรรมการ
10 .  ผศ. ดร.พนิดา จันทโสภีพันธ์  กรรมการ
11 .  นางพรพิมล มาภักดี  กรรมการ
12 .  ผศ. ดร.พิกุล พรพิบูลย์  กรรมการ
13 .  รศ.มาลี เอื้ออำนวย  กรรมการ
14 .  ผศ. ดร.ยุวยงค์ จันทรวิจิตร  กรรมการ
15 .  รศ. ดร.รัตนาวดี ชอนตะวัน  กรรมการ
16 .  รศ. ดร.เรมวล นันท์ศุภวัฒน์  กรรมการ
17 .  รศ.ลาวัลย์ สมบูรณ์  กรรมการ
18 .  นางสาวศรัญญา ชัยแสง  กรรมการ
19 .  นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์  กรรมการ
20 .  นายสมเจตน์ ไตรวุฒิวัฒนา  กรรมการ
21 .  อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  กรรมการ
22 .  รศ. ดร.สุกัญญา ปริสัญญกุล  กรรมการ
23 .  รศ. ดร.สุดารัตน์ สิทธิสมบัติ  กรรมการ
24 .  ผศ.สุธาทิพย์ อุปลาบัติ  กรรมการ
25 .  อ.ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ  กรรมการ
26 .  รศ. มล.อัครอนงค์ ปราโมช  กรรมการ
27 .  ผศ. ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์  กรรมการ
28 .  ศ. ดร.อารีวรรณ กลั่นกลิ่น  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายเอกสาร
1 .  นางกมลณัฎฐ์ รัตนวรางค์  กรรมการ
2 .  นางธัญญลักษณ์ นนทรีย์  กรรมการ
3 .  ผศ. ดร.พนิดา จันทโสภีพันธ์  กรรมการ
4 .  นางพรพิมล มาภักดี  กรรมการ
5 .  ผศ. ดร.พิกุล พรพิบูลย์  กรรมการ
6 .  ผศ. ดร.ยุวยงค์ จันทรวิจิตร  กรรมการ
7 .  รศ. ดร.รัตนาวดี ชอนตะวัน  กรรมการ
8 .  นางสาวศรัญญา ชัยแสง  กรรมการ
9 .  นายสมเจตน์ ไตรวุฒิวัฒนา  กรรมการ
10 .  อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  กรรมการ
11 .  รศ. ดร.สุกัญญา ปริสัญญกุล  กรรมการ
12 .  ผศ.สุธาทิพย์ อุปลาบัติ  กรรมการ
13 .  อ.ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ  กรรมการ
14 .  นางสาวอรพิน พรหมตัน  กรรมการ
15 .  นางสาวอรพิน พรหมตัน  กรรมการ
16 .  ผศ. ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์  กรรมการ
17 .  ศ. ดร.อารีวรรณ กลั่นกลิ่น  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายตกแต่งสถานที่
1 .  นางสาวกานต์สินี จันทร์อินทร์  กรรมการ
2 .  นางจันทร์สม วงค์คำ  กรรมการ
3 .  นายเจริญพร คำป๊อก  กรรมการ
4 .  นางสาวเฉลิมศรี โตน้อย  กรรมการ
5 .  นายบุญเลิศ สายสอิ้ง  กรรมการ
6 .  นางประกายจันทร์ หอมคล้าย  กรรมการ
7 .  นางพิศมัย บุญยัง  กรรมการ
8 .  นายสมเจตน์ ไตรวุฒิวัฒนา  กรรมการ
9 .  นางสมพิศ สุพรศิลป์  กรรมการ
10 .  นายสุรพล โล่ห์เพ็ชร  กรรมการ
11 .  นางสาวอรณี อุตรศรี  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
1 .  นายกริช ศรีธีระจิตต์  กรรมการ
2 .  นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ  กรรมการ
3 .  นายธีระ พันธุ์เพ็ง  กรรมการ
4 .  ว่าที่ร้อยตรีปริญญา คลี่สกุล  กรรมการ
5 .  นางสาวพิชยา ธาราเวชรักษ์  กรรมการ
6 .  นายสมาน เสาร์แก้ว  กรรมการ
7 .  นางสาวโสภา กรรณสูต  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
1 .  นางสาวเฉลิมศรี โตน้อย  กรรมการ
2 .  นางสาวปรีชญากรณ์ ไชยาโส  กรรมการ
3 .  นายสุพจน์ เชี่ยวชาญ  กรรมการ
4 .  นางสุภารัตน์ เสมอใจ  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายยานพาหนะ
1 .  นายกอบเกียรติ อ่องละออ  กรรมการ
2 .  นายสุรพล โล่ห์เพ็ชร  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
1 .  นางจันทร์สม วงค์คำ  กรรมการ
2 .  นางธัญญลักษณ์ นนทรีย์  กรรมการ
3 .  นางนงไวย์ สุติวงษ์  กรรมการ
4 .  นางประกายจันทร์ หอมคล้าย  กรรมการ
5 .  นางประไพ อินตา  กรรมการ
6 .  นางปราณี จิตตาดู  กรรมการ
 


สั่ง ณ วันที่ : 21 มิถุนายน 2549                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th