KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(มีวาระ) 318/2549
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจำสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช แผน กวัตถุประสงค์ :ตามคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 238/2547 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2547 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ประจำสาขาวิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช แผน ก และคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 490/2547 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2547 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจำสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช แผน ก (เพิ่มเติม)โดยให้มีวาระการดำเนินงาน 2 ปี นั้น

เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงรายชื่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรดังกล่าว ฉะนั้น เพื่อให้การดำเนินงานด้านบริหารและวิชาการของหลักสูตรดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัย อำนาจตามความในมาตรา 26แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2530 ประกอบกับข้อ 9 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยคณะกรรมการประจำและการจัดระบบบริหารงานในบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ.2531 จึงให้ยกเลิกคำสั่งดังกล่าวที่อ้างถึงข้างต้น และแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น คณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ประจำสาขาวิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช แผน ก ประกอบด้วย

รายนาม :
ที่ปรึกษา
1 .  รศ. ดร.ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ  ประธานกรรมการ
2 .  รศ. ดร.ชวพรพรรณ จันทร์ประสิทธิ์  ที่ปรึกษา
3 .  รศ. ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์  กรรมการ
4 .  ผศ. ดร.พันทิพย์ จอมศรี  กรรมการ
5 .  อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  กรรมการ
6 .  ผศ. ดร.ชาลินี สุวรรณยศ  กรรมการและเลขานุการ
 


หน้าที่ :ทั้งมีให้มีวาระการดำเนิน 2 ปี และมีอำนาจหน้าที่ตามที่ระบุไว้ในข้อ 9.1 ของบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยคณะกรรมการประจำและการจัดระบบการบริหารงานบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ 2531

สั่ง ณ วันที่ : 21 มิถุนายน 2549                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th