KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1358/2549
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวันวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2549วัตถุประสงค์ :ตามที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้กำหนดจัดงานวันวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนางานวิจัย ได้อย่างกว้างขวางและบรรลุตามเป้าหมายที่จะให้เป็นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่มุ่งเน้นการวิจัย นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธฺภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 18 และมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่พ.ส 2530 จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดงานวันวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2549 ประกอบด้วย

รายนาม :
2. คณะกรรมการอำนวยการ
1 .  ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  กรรมการ
 
3. คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ
1 .  รศ. ดร.รัตนาวดี ชอนตะวัน  กรรมการ
 
5. คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน ต้อนรับและพิธีการ
1 .  รศ. ดร.รัตนาวดี ชอนตะวัน  กรรมการ
 


หน้าที่ :
2. คณะกรรมการอำนวยการ ให้ทำหน้าที่ อำนวยการจัดงานวันวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

3.คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ ให้คณะกรรมการมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัด กำหนดการประชุมพิจารณาหัวข้อและเนื้อหาวิชาการประชุม ทั้งด้านการเสนอผลงานวิจัยของบุคลากรและหละนักศึกษาและเสนอผลงานวิจัยสู่ชุมชน

5.คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน ต้อนรับและพิธีการ ให้คณะกรมการฝ่ายนี้ มีหน้าที่รับผิดชอบในด้านทะเบียนผู้เข้าประชุม ด้านพิธีการในวันเปิดและปิดการประชุม ตลอดจนให้การต้อนรับวิทยากรรับเชิญของวิทยาลัย และผู้เข้าร่วมประชุม


สั่ง ณ วันที่ : 16 พฤษภาคม 2549                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th