KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1309/2549
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ที่ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาราชการวัตถุประสงค์ :เพื่อให้การประเมินผลการปฏิบัติงานของผุ้ที่ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาราชการ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 28 , มาตรา 72 และมาตรา 74 แห่งพระราชบัญยัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ส 2547 ประกอบกับหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ด่วนมาก ที่ ศธ 0509.5/ว1ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2548 ,หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 05009.5/ว1 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2549 และมติสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2548 เมื่อวันที่ 30 เฒษายน 2548 ครั้งที่ 1 /2549 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2549 และโดยอนุมัติของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสภามหาวิทยาลัย (ก.บ.ส.)ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2549เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2549 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการการประเมินผลการปฏิบัติงานขิงผู้ที่ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาราชการ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 3 ราย ดังนี้

รายนาม :
1. คณะกรรมการประเมินผลการการปฏิบัติงาน สังกัดภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข จำนวน 2 ราย
 
1.1 รองศาสตรจารย์วิลาวัลย์ เสนารัตน์ ประกอบด้วย
1 .  ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ประธานกรรมการ
2 .  รศ.นงเยาว์ อุดมวงศ์  กรรมการ
3 .  ผศ.พรพรรณ ทรัพย์ไพบูลย์กิจ  กรรมการ
4 .  รศ. ดร.เรมวล นันท์ศุภวัฒน์  กรรมการ
5 .  นางวราพร เดชพงษ์ กุณาน้อย  เลขานุการ
 
1.2 รองศาสตราจารย์อำไพ ชนะกอก ประกอบด้วย
1 .  ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ประธานกรรมการ
2 .  รศ.นงเยาว์ อุดมวงศ์  กรรมการ
3 .  ผศ.พรพรรณ ทรัพย์ไพบูลย์กิจ  กรรมการ
4 .  รศ. ดร.รัตนาวดี ชอนตะวัน  กรรมการ
5 .  นางวราพร เดชพงษ์ กุณาน้อย  เลขานุการ
 
2. คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน สังกัดภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา จำนวน 1 ราย
 
2.1 รองศาตราจารย์เทียมศร ทองสวัสดิ์ ประกอบด้วย
1 .  ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ประธานกรรมการ
2 .  รศ.พันทวี เชื้อขาว  กรรมการ
3 .  รศ.ลาวัลย์ สมบูรณ์  กรรมการ
4 .  ผศ.วิมล ธนสุวรรณ  กรรมการ
5 .  นางวราพร เดชพงษ์ กุณาน้อย  เลขานุการ
 


หน้าที่ :ทั้งนี้ ให้มีการประเมินผู้ที่ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาราชการอย่างน้อย 1 ครั้ง โดยให้ประเมินให้เสร็จสิ้นก่อน 1 เดือน ก่อนครบรอบการปฏิบัติงาน 1 ปี แล้วนำผลการประเมินเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป

สั่ง ณ วันที่ : 8 พฤษภาคม 2549                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th