KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 212/2549
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการอบรมหลักสูตร Prevention of HIV/AIDS amongAdolescents and Young Peopleวัตถุประสงค์ :ตามที่คณะพยาบาลศาสตร์ ได้ให้ความร่วมมือกับกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ (UNFPA) และสำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (สพร.) จัดการฝึกอบรมนานาชาติหลักสูตร Prevention of HIV/AIDS among Adolescents and Young People สำหรับผู้รับทุนจากนานาชาติ จำนวน 25 คน ระหว่างวันที่ 22 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2549 ณ โรงแรมเดอะปาร์ค จังหวัดเชียงใหม่ นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานจัดการอบรมฯ ดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2530 จึงแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น “คณะกรรมการดำเนินงานจัดการอบรมหลักสูตร Prevention of HIV/AIDS among Adolescents and Young People” ประกอบด้วย

รายนาม :
ที่ปรึกษา
1 .  ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ที่ปรึกษา
 
ประธานกรรมการ
1 .  รศ.วิลาวัณย์ เสนารัตน์  ประธานกรรมการ
2 .  ผศ. ดร.พนิดา จันทโสภีพันธ์  รองประธานกรรมการ
3 .  นางสาวศรัญญา ชัยแสง  กรรมการและเลขานุการ
4 .  นายเฉลิมชัย ภูมิโคกรักษ์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
5 .  นางสาวชลธิชา สุทธะนะ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 
กรรมการฝ่ายเอกสาร
1 .  นายเฉลิมชัย ภูมิโคกรักษ์  กรรมการ
2 .  นางสาวชลธิชา สุทธะนะ  กรรมการ
3 .  ศ. ดร.อารีวรรณ กลั่นกลิ่น  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายประเมินผลและจัดทำรายงาน
1 .  Ms.Joanne Hendry  กรรมการ
2 .  นายเฉลิมชัย ภูมิโคกรักษ์  กรรมการ
3 .  นางสาวชลธิชา สุทธะนะ  กรรมการ
4 .  ผศ. ดร.พนิดา จันทโสภีพันธ์  กรรมการ
5 .  รศ.วิลาวัณย์ เสนารัตน์  กรรมการ
6 .  นางสาวศรัญญา ชัยแสง  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และต้อนรับ
1 .  นายเฉลิมชัย ภูมิโคกรักษ์  กรรมการ
2 .  อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  กรรมการ
3 .  นายสุพจน์ เชี่ยวชาญ  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายสถานที่ ยานพาหนะ และโสตทัศนูปกรณ์
1 .  นายเฉลิมชัย ภูมิโคกรักษ์  กรรมการ
2 .  นายสุรพล โล่ห์เพ็ชร  กรรมการ
3 .  นางสาวโสภา กรรณสูต  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
1 .  ผศ. ดร.พนิดา จันทโสภีพันธ์  กรรมการ
2 .  นางพรพิมล มาภักดี  กรรมการ
3 .  นางสาวศรัญญา ชัยแสง  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายพิธีการ
1 .  นางสาวชลธิชา สุทธะนะ  กรรมการ
2 .  ผศ. ดร.พนิดา จันทโสภีพันธ์  กรรมการ
 


หน้าที่ :ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2549

สั่ง ณ วันที่ : 30 พฤษภาคม 2549                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th