KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 196/2549
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสัมมนาการพัฒนาคุณภาพหลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2549วัตถุประสงค์ :ตามที่ทางหลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต จะจัดโครงการสัมมนาการพัฒนาคุณภาพหลักสูตร-พยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2549 ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2549 ณ ฮอไรซันวิลเลจแอนด์รีสอร์ท อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานจัดโครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2530 จึงแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น “คณะกรรมการดำเนินงานโครงการสัมมนาการพัฒนาคุณภาพหลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2549” ประกอบด้วย

รายนาม :
ที่ปรึกษา
1 .  รศ. ดร.รัตนาวดี ชอนตะวัน  ที่ปรึกษา
2 .  ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ที่ปรึกษา
 
ประธานกรรมการ
1 .  ศ. ดร.วารุณี ฟองแก้ว  ประธานกรรมการ
2 .  รศ. ดร.ลินจง โปธิบาล  รองประธานกรรมการ
3 .  รศ. ดร.เกสรา ศรีพิชญาการ  กรรมการ
4 .  ผศ. ดร.พิกุล พรพิบูลย์  กรรมการ
5 .  รศ. ดร.สุจิตรา เทียนสวัสดิ์  กรรมการ
6 .  อ.ดร.อวยพร ตัณมุขยกุล  กรรมการ
7 .  รศ. ดร.ทิพาพร วงศ์หงษ์กุล  กรรมการและเลขานุการ
8 .  ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 
กรรมการฝ่ายเอกสารและประเมินผล
1 .  รศ. ดร.ทิพาพร วงศ์หงษ์กุล  กรรมการ
2 .  นางมยุรี ทองคำ  กรรมการ
3 .  ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายสถานที่
1 .  นางมยุรี ทองคำ  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
1 .  รศ. ดร.ทิพาพร วงศ์หงษ์กุล  กรรมการ
2 .  นางมยุรี ทองคำ  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายยานพาหนะ
1 .  นายบุญรัตน์ คุณยศยิ่ง  กรรมการ
2 .  นายไพทูลย์ จันที  กรรมการ
3 .  นายสุรพล โล่ห์เพ็ชร  กรรมการ
 


สั่ง ณ วันที่ : 24 พฤษภาคม 2549                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th