KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(มีวาระ) 445/2548
เรื่อง ยกเลิกคำสั่ง และแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต ประจำสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรปกติ)วัตถุประสงค์ :ตามคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 333/2548 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2548 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตรดุฏีบัณฑิต ประจำสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรปกติและหลักสูตรนานาชาติ)โดยให้มีวาระ 2 ปี การดำเนินงาน 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม 2548 เป็นต้นมานั้น

เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการดังกล่าว ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานด้านบริหารและด้านวิชาการของหลักสูตรดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ 2530 ประกอบกับข้อ 9 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยคณะกรรมการประจำและการจัดระบบบริหารงานในบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ 2531 จึงให้ ยกเลิกคำสั่งดังกล่าวข้างต้น และแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต ประจำสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรปกติ)ประกอบด้วย

รายนาม :
1 .  รศ. ดร.ลินจง โปธิบาล  ประธานกรรมการ
2 .  รศ. ดร.เกสรา ศรีพิชญาการ  กรรมการ
3 .  ศ.เกียรติคุณ ดร.วิจิตร ศรีสุพรรณ  กรรมการ
4 .  ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  กรรมการ
5 .  ผศ. ดร.พิกุล พรพิบูลย์  กรรมการและเลขานุการ
 


หน้าที่ :โดยให้มีวาระดำเนินการ 2 ปี และมีอำนาจหน้าที่ตามที่ระบุไว้ในข้อ 9.1 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยคณะกรรมการประจำ และการจัดระบบการบริหารงานในบัณฑิตวิทยาลัย พ.ส 2531

สั่ง ณ วันที่ : 25 ตุลาคม 2548                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th