KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(มีวาระ) 195/2549
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติและประเมินผลการสอนของผู้เสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์)วัตถุประสงค์ :ตามคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 274/2547 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2547 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติและประเมินผลการสอนของผู้เสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์) โดยให้มีวาระ 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2547 เป็นต้นมา นั้น

เนื่องจากวาระการดำเนินงานของคณะกรรมการดังกล่าวได้สิ้นสุดลงแล้ว ดังนั้น เพื่อให้การพิจารณาคุณสมบัติและประเมินผลการสอนของอาจารย์ที่เสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์) ของคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2530 จึงแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้ เป็น คณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติและประเมินผลการสอนของผู้เสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์) โดยแบ่งเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้


รายนาม :
1) ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์ และภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์ ประกอบด้วย
1 .  ผศ. ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์  ประธานกรรมการ
2 .  รศ.ฉวีวรรณ ธงชัย  กรรมการ
3 .  ผศ. ดร.พวงพยอม ปัญญา  กรรมการ
4 .  รศ. ดร.ชมนาด พจนามาตร์  กรรมการและเลขานุการ
 
2) ภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา และภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ ประกอบด้วย
1 .  ผศ. ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์  ประธานกรรมการ
2 .  รศ.วิลาวัณย์ เสนารัตน์  กรรมการ
3 .  รศ. ดร.สุจิตรา เทียนสวัสดิ์  กรรมการ
4 .  รศ.สุธิศา ล่ามช้าง  กรรมการและเลขานุการ
 
3) ภาควิชาการพยาบาลจิตเวชและภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข ประกอบด้วย
1 .  ผศ. ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์  ประธานกรรมการ
2 .  รศ. ดร.ชวพรพรรณ จันทร์ประสิทธิ์  กรรมการ
3 .  ศ. ดร.ดาราวรรณ ต๊ะปินตา  กรรมการ
4 .  รศ. ดร.ฉวี เบาทรวง  กรรมการและเลขานุการ
 
4. ภาควิชาบริหารการพยาบาลและภาควิชาการพยาบาลพื้นฐาน ประกอบด้วย
1 .  ผศ. ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์  ประธานกรรมการ
2 .  รศ.วราภรณ์ เลิศพูนวิไลกุล  กรรมการ
3 .  รศ.อุดมรัตน์ สงวนศิริธรรม  กรรมการ
4 .  รศ.พันทวี เชื้อขาว  กรรมการและเลขานุการ
 


สั่ง ณ วันที่ : 23 พฤษภาคม 2549                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th