KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายนอกมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ -
เรื่อง ประกาศสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย สาขาภาคเหนือแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดงาน วันคารวะพี่พยาบาลอาวุโส ประจำปี 2549วัตถุประสงค์ :เนื่องด้วยสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย สาขาภาคเหนือ ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสมาคมพยาบาลแมคคอร์มิค กำหนดจัดงาน วันคารวะพี่พยาบาลอาวุโส เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อพี่พยาบาลอาวุโส ส่งเสริมจริยธรรมและความสามัคคีในวิชาชีพพยาบาล และรักษาวัฒนธรรมประเพณี วันคารวะพี่พยาบาลอาวุโส รักษาสืบไป ดังที่เคยปฏิบัติเป็นประจำทุกปี ในวันพุธที่ 26 เมษายน 2549 ณ ห้องเอราวัณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้งานวันคารวะพี่พยาบาลอาวุโสเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดงานและกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

รายนาม :
รองประธาน
1 .  รศ.อภิรัช อินทรางกูร ณ อยุธยา  รองประธานกรรมการ
 
ฝ่ายต้อนรับ
 
รองประธาน
1 .  ผศ.ผกาพันธุ์ วุฒิลักษณ์  รองประธานกรรมการ
2 .  อ.สถิตย์ วงศ์สุรประกิต  กรรมการ
 
ฝ่ายลงทะเบียนและประเมินผล
1 .  รศ. ดร.ทิพาพร วงศ์หงษ์กุล  กรรมการ
2 .  รศ.อำไพ ชนะกอก  กรรมการ
 
ฝ่ายสถานที่ และโสตทัศนูปกรณ์
1 .  นางสาวโสภา กรรณสูต  กรรมการ
 
ฝ่ายรับส่งพี่พยาบาลอาวุโส
1 .  ผศ.ผกาพันธุ์ วุฒิลักษณ์  รองประธานกรรมการ
 


สั่ง ณ วันที่ : 3 เมษายน 2549                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th