KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ -
เรื่อง ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหารวัตถุประสงค์ :ตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงวันที่ 9 เมษายน 2547 ได้ประกาศผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร ตามความในมาตรา 13 (4) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2530 โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2547 นั้น โดยมีกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหารชุดดังกล่าว ได้ดำรงตำแหน่งมาจะครบวาระสองปีตามวาระ ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2549 อาศัยอำนาจตามความในข้อ 8 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งกรรมกมรสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร พ.ศ.2531 ประกอบกับมติที่ประชุมผู้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี ในตราวประชุมเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2549 ที่ประชุมผู้ดำรงตำแหน่งคณบดีและที่ประชุมผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบัน/สำนัก ในคราวประชุม เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2548 จึงประกาศรายชื่อผู้ดำรงตำแหน่งบริหารที่ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยชุดใหม่ ตามมาตรา 13(4) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2530 คือ

รายนาม :
1 .  ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  คณะดำเนินงาน
 


หน้าที่ :ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2549 เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ : 12 เมษายน 2549                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th