KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1144/2549
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและกำกับดูแลและคณะทำงานเพื่อดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารการจัดการภาครัฐ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่วัตถุประสงค์ :ตามที่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2549 และจะดำเนินการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ในแต่ละมิติ ซึ่งได้แก่ด้านประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติราชการ มิติด้านคุณภาพการให้บริการ มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ และมิติด้านการพัฒนาองค์กร นั้น
โดยที่มีด้านการพัฒนาองค์กร ได้กำหนดวัดความสำเร็จด้วย ตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามขั้นตอนการพัฒนาคุณภาพการบริการภาครัฐ ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการพัฒนาคุณภาพบริหารจัดาการภาครัฐของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นไปอย่างประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ 2530 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงาน ดังนี้

รายนาม :
คณะกรรมการติดตามและกำกับดุแล การดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Steeing Committee)
1 .  ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  กรรมการ
 


หน้าที่ :ให้คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่
1. กำหนดรอบนโยบาย กรอบแนวคิดและทิสทางการดำเนินการพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2. ส่งเสริม สนับสนุน และให้คำปรึกษาแนะนำในเรื่องต่างๆ ของคณะทำงานเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามกรอบทิศทาง และแนวทางที่กำหนด
3. ติดตาม เร่งรัดให้การดำเนินการพัฒนาคุรภาพการบริหารจัดการภาครัฐของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นไปตามแผนการดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ


สั่ง ณ วันที่ : 21 เมษายน 2549                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th