KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 735/2549
เรื่อง แต่งตั้งกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่แทนตำแหน่งที่ว่างวัตถุประสงค์ :ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ 3828/2547 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2547 แต่งตั้งรองศาสตราจารย์อราวรรณ ทิตย์วรรณ เป็นกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2547 นั้น
บัดนี้รองศาสตราจารย์อราวรรณ ทิตย์วรรณ ได้พ้นตำแหน่งกรรมการวิชาการแล้วเนื่องจากได้ลาออกจากราชการ ตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2548 ฉะนั้น เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นำปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15(12)แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ 2530 ข้อ 4(4) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยคณะกกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ 2537 และโดยคำแนะนำของอธิการบดี ประกอบกับมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2549 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2548 จึงแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์วิภาดา คุณาวิกติกุล เป็นกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่แทนตำแหน่งที่ว่าง ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

รายนาม :
กรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1 .  ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  กรรมการ
 


สั่ง ณ วันที่ : 27 มีนาคม 2549                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th