KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(มีวาระ) 154/2545
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำฐานข้อมูลบุคลากร คณะพยาบาลศาสตร์วัตถุประสงค์ :เพื่อให้การดำเนินงานจัดทำฐานข้อมูลบุคลากร คณะพยาบาลศาสตร์เป็นไปตามความเรียบร้อย มีความต่อเนื่อง เพื่อเตรียมความพร้อมในการตรวจสอบคุณภาพของงานประกันคุณภาพการศึกษาของคณะฯและการควบคุมภายใน ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2530 จึงแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น คณะกรรมการจัดทำฐานข้อมูลบุคลากร คณะพยาบาลศาสตร์ ประกอบด้วย

รายนาม :
คณะกรรมการจัดทำฐานข้อมูลบุคลากร คณะพยาบาลศาสตร์
1 .  นางวราพร เดชพงษ์ กุณาน้อย  ประธานกรรมการ
2 .  รศ.วรรณวิไล ชุ่มภิรมย์  ที่ปรึกษา
3 .  นายสมเจตน์ ไตรวุฒิวัฒนา  ที่ปรึกษา
4 .  อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  ที่ปรึกษา
5 .  นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ  กรรมการ
6 .  นายชัชพล โพธิสุวรรณ  กรรมการ
7 .  นางอุมาภัณฑ์ พุทธปวน  กรรมการ
 


หน้าที่ :1 รวบรวมข้อมูลทะเบียนประวัติรวมทั้งข้อมูลการพัฒนาด้านการศึกษา ดูงาน อบรม การับสิทธิประโยชน์เกี่ยวกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 2 ดำเนินการป้อนข้อมูลในฐานข้อมูลอย่างต่อเนื่อง โดยผลัดกันปฏิบัติหน้าที่ทดแทนกันได้ 3 ร่วมกับหน่วยบริการคอมพิวเตอร์กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการใช้ฐานข้อมูล รวมทั้งระดับการใช้ทันตามกำหนดเวลาที่กำหนด 4 ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

สั่ง ณ วันที่ : 8 พฤษภาคม 2545                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th