KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1449/2548
เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้ปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ปรึกษาหอพักนักศึกษาชายปีการศึกษา 2548วัตถุประสงค์ :ตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2539 เรื่อง หอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ข้อ 11 ให้มีประธานอาจารย์ที่ปรึกษาหอพักนักศึกษาชาย และประธานอาจารย์ที่ปรึกษาหอพักนักศึกษาหญิง และให้มีอาจารย์ปรึกษาหอพักนักศึกษา ประจำหอนักศึกษาทุกหอพักโดยมหาวิทยาลัยแต่งตั้งจากคณาจารย์ นั้น
เพื่อให้การดำเนินงานเกี่ยวกับหอพักนักศึกษาชาย เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ
ฉะนั้นอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 21 แห่งพระราชบัญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่พุทธศักราช 2530 จึงแต่งตั้งอาจารย์ปรึกษาหอพักนักศึกษาชายปีการศึกษา 2548

รายนาม :
เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหอพักนักศึกษาชาย อาคาร 3
1 .  รศ. ดร.เดชา ทำดี  ที่ปรึกษา
 
เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหอพักนักศึกษาชาย อาคาร 5
1 .  ผศ. ดร.อนนท์ วิสุทธิ์ธนานนท์  ที่ปรึกษา
 


สั่ง ณ วันที่ : 20 พฤษภาคม 2548                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th