KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1589/2548
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการป้องปรามการประพฤติตนไม่เหมาะสมของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2548วัตถุประสงค์ :ตามที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีนโยบายให้นักศึกษาเป็นผู้มีความรับผิดชอบต่อตนเองและเคารพในสิทธิและหน้าที่ของผู้อื่น อยู่ร่วมกันด้วยความสงบเรียบร้อย มีความพฤติดี ปฏิบัติชอบ ธำรงไว้ซึ่งเกียรติและความมีระเบียบวินัยของสถาบัน ตลอดจนจัดกิจกรรมรับน้องใหม่ ประชุมเชียร์ ในเชิงสร้างสรรค์เสริมสร้างการพัฒนานักศึกษาไม่ให้เกิดความรุนแรงหรือละเมิดสิทธิในร่างกายหรือจิตใจของน้องใหม่ นั้น

เพื่อให้การควบคุมดูแลนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามมาตรา 18 และ 21 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ส 2530 จึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันปรามการพฤติตนไม่เหมาะสมของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2548 ดังนี้

รายนาม :
อาจารย์ที่ปรึกษาหอพักนักศึกษาชาย อาคาร 3
1 .  รศ. ดร.เดชา ทำดี  กรรมการ
 


สั่ง ณ วันที่ : 1 มิถุนายน 2548                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th