KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายนอกมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สพน.78/2548
เรื่อง ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานสมาคมพยาบาลฯ สาขาภาคเหนือ (เพิ่มเติม)รายนาม :
คณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการ
1 .  รศ. ดร.กรรณิการ์ กันธะรักษา  กรรมการ
2 .  รศ. ดร.ทิพาพร วงศ์หงษ์กุล  กรรมการ
 
คณะอนุกรรมการฝ่ายวิจัย
 
กรรมการที่ปรึกษา
1 .  ศ.เกียรติคุณ ดร.วิจิตร ศรีสุพรรณ  ที่ปรึกษา
 
ประธานกรรมการ
1 .  รศ. ดร.ทิพาพร วงศ์หงษ์กุล  ประธานกรรมการ
2 .  ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์  กรรมการ
3 .  ผศ. ดร.ทวีลักษณ์ วรรณฤทธิ์  กรรมการ
 
คณะอนุกรรมการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
1 .  ผศ. ดร.ทวีลักษณ์ วรรณฤทธิ์  ประธานกรรมการ
2 .  อ.ดร.นาดา ลัคนหทัย  กรรมการ
 
คณะอนุกรรมการฝ่ายวารสาร/จุลสาร
 
กรรมการที่ปรึกษา
1 .  รศ.อภิรัช อินทรางกูร ณ อยุธยา  ที่ปรึกษา
2 .  รศ.อำไพ จารุวัชรพาณิชกุล  กรรมการ
 
คณะอนุกรรมการฝ่ายจัดหารายได้
 
กรรมการที่ปรึกษา
1 .  ผศ. ดร.พวงพยอม ปัญญา  ที่ปรึกษา
2 .  ผศ.ลดาวัลย์ ภูมิวิชชุเวช  กรรมการ
 
คณะอนุกรรมการฝ่ายบริการชุมชน
1 .  รศ.อำไพ ชนะกอก  ประธานกรรมการ
2 .  รศ. ดร.เดชา ทำดี  กรรมการ
3 .  รศ.นงเยาว์ อุดมวงศ์  กรรมการ
4 .  ผศ.พรพรรณ ทรัพย์ไพบูลย์กิจ  กรรมการ
 
คณะอนุกรรมการฝ่ายสวัสดิการ
1 .  ผศ.ผกาพันธุ์ วุฒิลักษณ์  ประธานกรรมการ
2 .  รศ.อุดมรัตน์ สงวนศิริธรรม  ที่ปรึกษา
3 .  อ.สถิตย์ วงศ์สุรประกิต  กรรมการ
4 .  ผศ.ดร.ร.ต.อ.หญิงอมรรัชช์ งามสวย  กรรมการ
 
คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมพิเศษ
1 .  รศ.อุดมรัตน์ สงวนศิริธรรม  ที่ปรึกษา
2 .  ผศ.ผกาพันธุ์ วุฒิลักษณ์  กรรมการ
 


สั่ง ณ วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2548                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th