KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 137/2549
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินจัดโครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง การจัดการสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2549 (เพิ่มเติม)



วัตถุประสงค์ :ตามคำสั้งคณะพยาบาลศาสตร์ที่ 113/2549 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2548 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินจัดโครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง การจัดการสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2549 (เพิ่มเติม) แก่คณาจารย์ให้หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ในวันที่ 4 - 5 เมษายน 2549 ณ ห้องประชุมเปรียบปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานจัดโครงการฯ ดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ 2530 จึงแต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้เป็น คณะกรรมการดำเนินงานโครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2549 (เพิ่มเติม) ประกอบด้วย

รายนาม :
กรรมการฝ่ายต้อนรับวิทยากร
1 .  รศ. ดร.เดชา ทำดี  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
1 .  นางจันทร์สม วงค์คำ  กรรมการ
 


สั่ง ณ วันที่ : 28 มีนาคม 2549                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th