KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 126/2549
เรื่อง เปลี่ยนแปลงประธานคระกรรมการที่ปรึกษาทั่วไปของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฏีบัณฑิต (เฉพาะราย)วัตถุประสงค์ :ตามคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่113/2546 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2546 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป ของนักศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ไปแล้วนั้น

ดังนั้น เพื่อให้การคำแนะนำและการดำเนินงานเกี่ยวกับอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไปของนักศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ 2530 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ส 2547 ข้อ 16 คณะพยาบาลศาสตร์ -ขอยกเลิกและเปลี่ยนแปลงคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาของ นางสุภาภรณ์ อุดมลักษณ์ รหัสปรจำตัว 4672011 นักศึกษาหลักศูตรพยาบาลศาสตร์ดุษฏีบัณฑิต ดังนี้ คือ

รายนาม :
คณะกรรมการที่ปรึกษาประจำตัวนักศึกษาเดิม
1 .  ผศ. ดร.พวงพยอม ปัญญา  ประธานกรรมการ
2 .  ผศ. ดร.ทวีลักษณ์ วรรณฤทธิ์  กรรมการ
3 .  ศ. ดร.วารุณี ฟองแก้ว  กรรมการ
 
ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาประจำตัวนักศึกษาใหม่
1 .  อ.ดร.อวยพร ตัณมุขยกุล  ประธานกรรมการ
2 .  ศ.เกียรติคุณ ดร.วิจิตร ศรีสุพรรณ  กรรมการ
3 .  รศ. ดร.สุจิตรา เทียนสวัสดิ์  กรรมการ
 


สั่ง ณ วันที่ : 23 มีนาคม 2549                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th