KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(มีวาระ) 26/2544
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเงินทุนสวัสดิการข้าราชการ-ลูกจ้าง คณะพยาบาลศาสตร์วัตถุประสงค์ :ตามคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 14/2542 แต่งตั้งคณะกรรมการเงินทุนสวัสดิการข้าราชการ-ลูกจ้าง คณะพยาบาลศาสตร์ โดยมีวาระการดำเนินงาน 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2542 เป็นต้นมานั้น
เนื่องจากวาระการดำเนินงานของคณะกรรมการดังกล่าวได้สิ้นสุดลงแล้ว ฉะนั้นเพื่อให้การดำเนินงานด้านเงินทุนสวัสดิการข้าราชการ-ลูกจ้าง ของคณะฯเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัเชียงใกม่ พ.ศ. 2530จึงแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการการเงินทุนสวัสดิการข้าราชการ-ลูกจ้าง คณะพยาบาลศาสตร์ ประกอบด้วย

รายนาม :
1 .  นางกมลณัฎฐ์ รัตนวรางค์  ประธานกรรมการ
2 .  นายสมเจตน์ ไตรวุฒิวัฒนา  รองประธานกรรมการ
3 .  นางสาวอรณี อุตรศรี  รองประธานกรรมการ
4 .  นางระยอง วัฒนากุล  คณะดำเนินงาน
5 .  นางลำจวน โล่ห์เพ็ชร  คณะดำเนินงาน
6 .  นายสุพล มูลวิไชย  คณะดำเนินงาน
7 .  นายสุรพล โล่ห์เพ็ชร  คณะดำเนินงาน
8 .  นางสาวโสภา กรรณสูต  คณะดำเนินงาน
9 .  นางอัมพร กฤษณะวณิช  คณะดำเนินงาน
10 .  นางสาวเฉลิมศรี โตน้อย  เลขานุการ
11 .  นางจิรัชยา มณีจันทร์  ผู้ช่วยเลขานุการ
 


หน้าที่ :ให้คณะกรรมการมีหน้าที่ 1.พิจารณาจัดสรรเงินทุนสวัสดิการแก่ข้าราชการและลูกจ้างของคณะฯตามความเหมาะสม 2.ดำเนินงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและ/หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

สั่ง ณ วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2544                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th