KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 96/2549
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการฝึกอบรมนานาชาติ South - South Cooperation Training WorkshopThe Promotion of the Elberly is well - being and community Participation towards Healthy Ageing (เพิ่มเติม)วัตถุประสงค์ :ตามคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ที่ 46 /2549 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 259 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการฝึกอบรมนานาชาติ South - South Cooperation Training Workshop "The Promotion of the Elberly 's well - being and community Participation towards Healthy Ageing ระหว่าง วันที่ 20 - 31 มีนาคม 2549 ณ โรงแรมเดอะปาร์ค นั้น
เพื่อให้การจัดโครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจในมาตรา 26 แห่ง พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ส 2530 จึงแต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการโครงการฝึกอบรมนานาชาติ South - South Cooperation Training Workshop "The Promotion of the Elberly 's well - being and community Participation towards Healthy Ageing (เพิ่มเติม)ประกอบด้วย

รายนาม :
กรรมการฝ่ายเอกสาร ประเมินผล และโสตทัศนูปกรณ์
1 .  รศ. ดร.พิกุล บุญช่วง  กรรมการ
2 .  นางสาวโสภา กรรณสูต  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ต้อนรับ และสวัสดิการ
1 .  นายเฉลิมชัย ภูมิโคกรักษ์  กรรมการ
2 .  ผศ. ดร.ทศพร คำผลศิริ  กรรมการ
 


สั่ง ณ วันที่ : 13 มีนาคม 2549                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th