KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 579/2549
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2549วัตถุประสงค์ :ด้วยเทศบาลนครเชียงใหม่จะได้จัดให้มีงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2549 เพื่อส่งเสริมและรักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาวล้านนาและจังหวัดเชียงใหม่ ในระหว่างวันที่ 13 -15 เมษายน 2549 เพื่อให้การเตรียมงานประเพณีสงกรารต์ ประจำปี 2549 ในส่วนของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ส 2530 จึงแต่งตั้งคณะที่ปรึกษา และคระกรรมการอำนวยการงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2549 ดังนี้

รายนาม :
ที่ปรึกษา
1 .  ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ที่ปรึกษา
 
คณะกรรมการอำนวยการ (เลขานุการคณะฯ)
1 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
 


หน้าที่ :ให้คณะกรรมการอำนวยการมีหน้าที่เตรียมงานงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2549 ในส่วนของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีอำนาจพิจารณาเสนอมหาวิทยาลัยแต่งตั้งอนุกรรมการในภารกิจที่ตนเองรับผิดชอบ

สั่ง ณ วันที่ : 7 มีนาคม 2549                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th