KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 535/2549
เรื่อง คำสั่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณารายชื่อผู้สมควรเสนอขอพระราชทานเครื่องราช ประจำปี 2549วัตถุประสงค์ :เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2549 ให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างประจำ ในสังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้อง ดังนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2530 และข้อ 17 แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ.2536 ประกอบกับมติที่ประชุมคณบดีครั้งที่ 18/2533 เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2533 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณารายชื่อผู้สมควรเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2549 ประกอบด้วย

รายนาม :


หน้าที่ :ให้คณะกรรมการคณะนี้มีหน้าที่พิจารณาและตรวจสอบรายชื่อเอกสารและเอกสารหลักฐานต่างๆ และพิจารณากลั่นกรองความดี ความชอบ คุณสมบัติของข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ส่วนราชการต่างๆ เห็นสมควรเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2549 เสนอให้มหาวิทยาลัยดำเนินการต่อไป ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นไป

สั่ง ณ วันที่ : 2 มีนาคม 2549                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th