KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(มีวาระ) 93/2549
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย(เงินรายได้ฯ) เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ :ตามคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 08/2549 ลงวันที่ 9 มกราคม 2549 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย(เงินรายได้มหาวิทยาลัย) โดยให้มีหน้าที่ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ราชการของพนักงานมหาวิทยาลัย(เงินรายได้มหาวิทยาลัย) นั้น เพื่อให้การดำเนินงานด้านการประเมินผลการปฏิบัติงานดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2530 ประกอบกับ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.2542 (โดยอนุโลม) และประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2546 และวันที่ 15 ตุลาคม 2547 เรื่อง กำหนดประเภทรายจ่าย รายการและเงื่อนไขการจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ฉบับที่ 22/2546 และฉบับที่ 22/2547(การสรรหา การจ้าง อัตราค่าจ้าง การประเมินผลการปฏิบัติงาน การลา และการเลื่อนค่าจ้างของพนักงานมหาวิทยาลัย(เงินรายได้มหาวิทยาลัย)) จึงแต่งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย(เงินรายได้มหาวิทยาลัย) ประจำปี 2549 (1 ตุลาคม 2548-31 มีนาคม 2549) เพิ่มเติม ดังนี้

รายนาม :
คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย(เงินรายได้มหาวิทยาลัย) ประจำปี 2549(นางมยุรี ทองคำ)
1 .  ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ประธานกรรมการ
2 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
3 .  รศ. ดร.รัตนาวดี ชอนตะวัน  กรรมการ
4 .  ศ. ดร.วารุณี ฟองแก้ว  กรรมการ
5 .  อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  กรรมการ
6 .  นางอุมาภัณฑ์ พุทธปวน  เลขานุการ
 


หน้าที่ :ให้คณะกรรมการฯ ประเมินผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงวันที่3 ตุลาคม 2546 ฉบับที่ 22/2546 และวันที่ 15 ตุลาคม 2547 ฉบับที่ 22/2547 เรื่อง กำหนดประเภทรายจ่าย รายการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย (การสรรหา การจ้าง อัตราค่าจ้าง การประเมินผลการปฏิบัติงาน การลา และการเลื่อนค่าจ้างของพนักงานมหาวิทยาลัย(เงินรายได้มหาวิทยาลัย) โดยให้มีการประเมิน ครั้งที่ 1 เดือนมีนาคม 2549 ก่อนครบระยะเวลาการจ้าง และให้พนักงานมหาวิทยาลัย(เงินรายได้มหาวิทยาลัย)จัดทำแบบ ขต./งด.4 ส่งให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นพิจารณาเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการประเมินผลการปฏิบัติงานต่อไป

สั่ง ณ วันที่ : 10 มีนาคม 2549                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th