KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 81/2549
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ การเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นพยาบาลวิชาชีพ คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ระยะที่ 2)วัตถุประสงค์ :ด้วยคณะพยาบาลศาตร์ โดยฝ่ายวิชาการ กำหนดจัดโครงการเรื่อง การเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นพยาบาลวิชาชีพ คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ระยะที่ 2) วันที่ 6 -16 มีนาคม 2549 เวลา 08.30 - 16.30 น. ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช อาคาร 1 ชั้น 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ในการให้พยาบาลแก่ผู้ป่วย และเพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสแลหเปลี่ยนประสบการณ์พยาบาลด้านต่างๆ

เพื่อให้การดำเนินงานจัดโครงการฯดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ 2530 จึงแต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ การเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นพยาบาลวิชาชีพ คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ระยะที่ 2) ประกอบด้วย

รายนาม :
ที่ปรึกษา
1 .  ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ที่ปรึกษา
 
ประธานคณะกรรมการ
1 .  ผศ. ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์  ประธานกรรมการ
2 .  อ.ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ  รองประธานกรรมการ
 
กรรมการฝ่ายเอกสารและลงทะเบียน
1 .  ผศ. ดร.จินดารัตน์ ชัยอาจ  กรรมการ
2 .  นางชัชฎาภรณ์ วิรุฬห์วิริยางกูร  กรรมการ
3 .  นางสาวนุชนาท สุพรรณอุดม  กรรมการ
4 .  นางพิศมัย ยลภักตร์  กรรมการ
5 .  ผศ. ดร.มยุลี สำราญญาติ  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายประเมินผล
1 .  ผศ.ยุภาพร ลิ้มโฆษิต  กรรมการ
2 .  นางวรากร กันทะโย  กรรมการ
3 .  นางสาววราภรณ์ มาลัยกุล  กรรมการ
4 .  ผศ. ดร.สรัญญา วรรณชัยกุล  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายพิธีกร
1 .  ผศ. ดร.คัทลียา ศิริภัทรากูร แสนหลวง  กรรมการ
2 .  ผศ. ดร.ธารีวรรณ ไชยบุญเรือง  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายเลขานุการ
1 .  นางชัชฎาภรณ์ วิรุฬห์วิริยางกูร  เลขานุการ
2 .  นางสาวนุชนาท สุพรรณอุดม  เลขานุการ
3 .  นางพิศมัย ยลภักตร์  เลขานุการ
4 .  นางสาวอรพิน พรหมตัน  เลขานุการ
 
กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
1 .  นายบุญศรี ใจคำ  กรรมการ
2 .  นายสุพจน์ เชี่ยวชาญ  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์
1 .  นายบุญเลิศ สายสอิ้ง  กรรมการ
2 .  รศ. ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา  กรรมการ
3 .  นายสมาน เสาร์แก้ว  กรรมการ
4 .  นางสาวสายทอง คำป้อ  กรรมการ
5 .  นางสาวโสภา กรรณสูต  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
1 .  นางเบญจวรรณ มูละจงกล  กรรมการ
2 .  นางวรากร กันทะโย  กรรมการ
3 .  นางสาววราภรณ์ มาลัยกุล  กรรมการ
4 .  ผศ.ดร.ร.ต.อ.หญิงอมรรัชช์ งามสวย  กรรมการ
 


สั่ง ณ วันที่ : 6 มีนาคม 2549                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th