KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(มีวาระ) 11/2544
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุวัตถุประสงค์ :ตามคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ที่ 2/2542 ลงวันที่ 6 มกราคม 2542 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้ศุงอายุ โดยมีวาระการดำเนินงาน 2 ปี ตั้งแต่ 6 มกราคม 2542 เป็นต้นมานั้น
เนื่องจากวาระการดำเนินงานของคณะกรรมการดังกล่าวได้สิ้นสุลงแล้ว ฉะนั้น เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการโครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัเชียงใหม่ พ.ศ. 2530 จึงแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการโครงการศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ประกอบด้วย

รายนาม :
1 .  ผศ. ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย  ประธานกรรมการ
2 .  อ.นิตยา เดชะพรหม  ที่ปรึกษา
3 .  ผศ. ดร.พวงพยอม ปัญญา  ที่ปรึกษา
4 .  รศ.วิลาวัณย์ เสนารัตน์  ที่ปรึกษา
5 .  รศ. ดร.ดวงฤดี ลาศุขะ  กรรมการ
6 .  ผศ. ดร.ทศพร คำผลศิริ  กรรมการ
7 .  อ.ยุพิน กลิ่นขจร  กรรมการ
8 .  ผศ.ลดาวัลย์ ภูมิวิชชุเวช  กรรมการ
9 .  นางรัชนี ทีปกากร  ผู้ช่วยเลขานุการ
10 .  นางสมาพร โล่ห์สวัสดิ์กุล  กรรมการและเลขานุการ
 


หน้าที่ :ให้คณะกรรมการมีหน้าที่ 1.จัดกิจกรรมบริการด้านการส่งเสริมสุขภาพแก่ผู้สูงอายุ 2.ดำเนินกิจกรรมให้เอื้อต่อการเรียนการสอนและการวิจัยเกี่ยวกับผู้สูงอายุ 3.ให้ความร่วมมือในการดำเนินงานด้านผู้สูงอายุกับหน่วยงานองค์กรที่เกี่ยวข้อง 4.ให้ความร่วมมือในการให้บริการวิชาการด้านผู้สูงอายุแก่ประชาชนทั่วไป 5.ให้ความร่วมมือและช่วยเหลืองานของชมรมอาวุโสสัมพันธ์ในโครงการฯ 6.งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

สั่ง ณ วันที่ : 17 มกราคม 2544                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th