KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ -
เรื่อง ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่องแต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินงานวัตถุประสงค์ :ตามประกาศคณะแพทยศาสตร์ ลงวันที่ 12 เมษายน 2548 ได้แต่งตั้งที่ปรึกษาและคณะกรรมการดำเนินงานการจัดพิธีและกิจกรรมต่างๆเนื่องใน"วันมหิดล" ประจำปี 2548 อันเนวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระมหิตลาธิเบต อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ว฿งได้เวียนมาบรรจบครบรอบอีกวาระหนึ่ง ในวันที่ 24 กันยายน 2548 ดังเช่นที่เคยปฏิบัติมาทุกปีแล้ว นั้น
เพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายต่างๆ เพื่อดำเนินงานเนื่องใน "วันมหิดล" ประจำปี 2548 ดังต่อไปนี้

รายนาม :
คณะอนุกรรมการฝ่ายจัดประชุมวิชาการ
1 .  นางสาวณัฐกาญจน์ สุรภักดี  อนุกรรมการ
2 .  ผศ. ดร.ยุวยงค์ จันทรวิจิตร  อนุกรรมการ
 
คณะอนุกรรมการฝ่ายการแข่งขันเปตอง
1 .  ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ที่ปรึกษา
2 .  นายบุญเลิศ สายสอิ้ง  อนุกรรมการ
 
คณะอนุกรรมการฝ่ายจัดกิจกรรมโดยนักศึกษา
1 .  ผศ. ดร.ณัฐวรรณ สุวรรณ  อนุกรรมการ
 
คณะอนุกรรมการฝ่ายคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
1 .  รศ. ดร.สุกัญญา ปริสัญญกุล  อนุกรรมการ
 


สั่ง ณ วันที่ : 17 มิถุนายน 2548                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th