KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 069/2549
เรื่อง คำสั่งสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเฝ้าระวังความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยและติดตามตรวจสอบข้อมูลการวิจัยวัตถุประสงค์ :ด้วยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ดำเนินงานวิจัยในโครงการเรื่อง" การลดพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อ เอช ไอ วี/โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในเยาวชนที่เกี่ยวกับยาเสพติดในประเทศไทย: ระยะที่ 2 การแทรกแซง (Reducing youth drug-related HIV/STD risk behaviors in thailand :phase 2 intevention)" ในการนี้เพื่อความปลอดภัยต่อผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย และเพื่อให้การดำเนินการภายใต้โครงการวิจัยดังกล่าวเป็นไปตามมาตรฐานสากล สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงเห็นสมควรที่จะแต่งตั้งคณะกรรมการเฝ้าระวังความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยและติดตามตรวจสอบข้อมูลการวิจัย(Data and Safety Monitoring Board:DSMB ) ของสถาบันฯ ขึ้นประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้

รายนาม :
1 .  ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร  กรรมการ
 


หน้าที่ :ทั้งนี้ให้คณะกรรมการมีหน้าที่ดังนี้
1.พิจารณาผลการดำเนินงานวิจัยเพื่อประเมินความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมวิจัย
2.พิจารณาตัดสินให้ดำเนินโครงการวิจัยต่อไปนี้ ปรับเปลี่ยนระเบียบวิธีวิจัย หรือหยุดการดำเนินการวิจัย หากพบว่างานวิจัยนั้น ๆ อาจมีผลกระทบต่อสิทธิมนุษยชน หรือเกิดอันตรายใดๆ ต่อผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย
3.ให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการพิทักษ์สวัสดิภาพและป้องกันภยันตรายในการวิจัยกับมนุษย์ของสถาบันฯ เกี่ยวกับการขยายเวลาในการดำเนินการวิจัยและผลสรุปของการศึกษาวิจัย
4.คณะกรรมการมีสิทธิในการออกความคิดเห็นหรือแนะนำในเรื่องที่มีความกังวลอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรแก่คณะผู้วิจัยและสถาบันฯ
โดยมีวาระการดำเนินงาน 2 ปี
ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2549                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th