KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 3157/2548
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายพิธีการ งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 40วัตถุประสงค์ :ตามที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 40 เพื่อรับผิดชอบในการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่แล้วนั้น
เพื่อให้การดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวกับฝ่ายพิธีการ งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 40 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 18 และมาตรา 21 แห่งพระราชบัญยัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ส 2530 จึงแต่งตั้งกรรมการฝ่ายพิธีการ งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 40 ดังนี้

รายนาม :
คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 40
1 .  อ.จันทร์ฉาย หวันแก้ว  กรรมการ
2 .  ผศ.ดร.ร.ต.อ.หญิงฐิติมา สุขเลิศตระกูล  กรรมการ
3 .  รศ. ดร.ทิพาพร วงศ์หงษ์กุล  กรรมการ
4 .  รศ.นันทา เล็กสวัสดิ์  กรรมการ
5 .  รศ. ดร.วราภรณ์ บุญเชียง  กรรมการ
6 .  รศ.วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์  กรรมการ
7 .  อ.สถิตย์ วงศ์สุรประกิต  กรรมการ
8 .  อ.สุทธิดา พงษ์พันธ์งาม  กรรมการ
9 .  ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร  กรรมการ
10 .  ผศ.ดร.ร.ต.อ.หญิงอมรรัชช์ งามสวย  กรรมการ
11 .  อ.ดร.อวยพร ตัณมุขยกุล  กรรมการ
 


หน้าที่ :ให้คณะกรรมการชุดนี้มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับฝ่ายพิธีการ งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 40 ดังนี้
1. เตรียมทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาบัตร
2. ฝึกซ้อมบัณฑิตที่จะไปรับพระราชทานปริญญาบัตร และเหรียญรางวัลเรียนดี
3. ดำเนินการเกี่ยวกับการรับพระราชทานปริญญาบัตรของบัณฑิต
4. ทำหน้าที่ประสานงานและนัดหมายบัณฑิต
5. เตรียมทูลเกล้าฯถวายช่อดอกไม้เวียนตามอักษรคณะต่างๆ ตามลำดับของแต่ละปี
6. ประสานงานกับฝ่ายเลขานุการอำนวยการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสำนักพระราชวัง
7. ตรวจคำปฏิญาณของบัณฑิต
8. จัดสมุดเยี่ยมสำหรับลงนามาภิไธย
9. จัดเตรียมบัณฑิตเพื่อรับและส่งเสด็จฯ
10. เตรียมทูลเกล้าฯ ถวายสูจิบัตร
11. ประสานงานกับเกี่ยวกับฝ่ายต้อนรับในการรับและส่งเสด็จฯ
12. หน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ : 25 ตุลาคม 2548                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th