KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 53/2549
เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการและเจ้าหน้าที่ปฎิบัติงานเฉพาะกิจ ในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2549เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ :ตามคำสั่งที่ 32 /2549 ลงวันที่ 24 มกราคม 2549 คณะพยาบาลศาสตร์ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเฉพาะกิจ ในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรพยาบาลมหาบัณฑิตและดุษฏีบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2549 ไปแล้วนั้น เพื่อให้การดำเนินการจัดการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฏีบัณฑิต ประจำปี 2549 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ 2530 คณะพยาบาลศาสตร์ จึงแต่งตั้งบุคคลเพื่อทำหน้าที่เป็นคณะอนุกรรมการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเฉพาะกิจฝ่ายๆ(เพิ่มเติม)ดังต่อไปนี้ คือ

รายนาม :
ก. หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ
 
ฝ่ายควบคุมการสอบ
1 .  ผศ. ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย  ประธานอนุกรรมการ
2 .  รศ. ดร.ดวงฤดี ลาศุขะ  อนุกรรมการ
 
ฝ่ายสอบสัมภาษณ์
1 .  ผศ. ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย  ประธานอนุกรรมการ
2 .  ผศ. ดร.กนกพร สุคำวัง  อนุกรรมการ
3 .  รศ. ดร.ดวงฤดี ลาศุขะ  อนุกรรมการ
4 .  ผศ. ดร.โรจนี จินตนาวัฒน์  อนุกรรมการ
5 .  รศ. ดร.ลินจง โปธิบาล  อนุกรรมการ
 


สั่ง ณ วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2549                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th