KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 46/2549
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการฝึกอบรมนานาชาติ South - South Cooperation Training Workshopวัตถุประสงค์ :ด้วยคณะพยาบาลศาสตร์ร่วมกับสำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (สพร)และกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ (UNFPA)กำหนดจะจัดโครงการฝึกอบรมนานาชาติ ระหว่างวันที่ 20 - 31 มีนาคม 2549 ณ โรงแรมเดอะปาร์ค นั้น เพื่อให้การดำเนินการจัดโครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ 2530 จึงแต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการโครงการฝึกอบรมนานาชาติ South - South Cooperation Training Workshop ประกอบด้วย

รายนาม :
ที่ปรึกษา
1 .  ผศ. ดร.ทวีลักษณ์ วรรณฤทธิ์  ที่ปรึกษา
2 .  ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ที่ปรึกษา
 
ประธานกรรมการ
1 .  รศ. ดร.ลินจง โปธิบาล  ประธานกรรมการ
2 .  ผศ. ดร.พวงพยอม ปัญญา  รองประธานกรรมการ
3 .  ผศ. ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย  กรรมการและเลขานุการ
4 .  นางสาวศรัญญา ชัยแสง  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
5 .  นางอรอนงค์ กวินกุล  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 
กรรมการฝ่ายเอกสาร ประเมินผล และโสตทัศนูปกรณ์
1 .  ผศ. ดร.จินดารัตน์ ชัยอาจ  กรรมการ
2 .  รศ. ดร.ดวงฤดี ลาศุขะ  กรรมการ
3 .  รศ. ดร.ทิพาพร วงศ์หงษ์กุล  กรรมการ
4 .  อ.ดร.นาดา ลัคนหทัย  กรรมการ
5 .  รศ. ดร.ประทุม สร้อยวงค์  กรรมการ
6 .  นางรัชนี ทีปกากร  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ต้อนรับและสวัสดิการ
1 .  อ.ดร.จิตตวดี เหรียญทอง  กรรมการ
2 .  รศ. ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช  กรรมการ
3 .  ผศ. ดร.ชมพูนุท ศรีรัตน์  กรรมการ
4 .  ผศ. ดร.ณัฐธยาน์ สุวรรณคฤหาสน์  กรรมการ
5 .  รศ. ดร.วณิชา พึ่งชมภู  กรรมการ
6 .  ผศ.สุธาทิพย์ อุปลาบัติ  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายสถานที่ ยานพาหนะ
1 .  นางสาวชลธิชา สุทธะนะ  กรรมการ
2 .  นายสุรพล โล่ห์เพ็ชร  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายการเงิน และพัสดุ
1 .  นางพรพิมล มาภักดี  กรรมการ
2 .  นางสาวศรัญญา ชัยแสง  กรรมการ
 


สั่ง ณ วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2549                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th