KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 308/2549
เรื่อง เปลี่ยนแปลงกรรมการสอบสัมภาษณ์ผู้สอบผ่านข้อเขียนได้ ในการสอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือฯ ปีการศึกษา 2549วัตถุประสงค์ :ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 228/ 2549 ลงวันที่ 20 มกราคม 2549 แต่งตั้งกรรมการสอบสัมภษษณ์ผู้สอบผ่อนข้อเขียนได้ ในการสอบคัดเลือกนักเรียนในเขตภาคเหนือฯ นั้น เพื่อในการดำเนินการสอบสัมภาษณ์ผู้สอบผ่อนข้อเขียนได้ในคณะหรือสาขาต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จากการสอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือฯ ปีการศึกษา 2549 ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธฺภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 18 และมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2530 จึงสมควรเปลี่ยนแปลงกรรมการสอบสัมภาษณ์ของคณะพยาบาลศาสตร์ จากเดิม อาจารย์ธารีวรรณ ไชยบุญเรือง เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุดารัตน์ สิทธิสมบัติ และให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งตามคำสั่งนี้มีหน้าที่ตามคำสั่งข้างต้น ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

รายนาม :
กรรมการสอบสัมภาษณ์ของคณะพยาบาลศาสตร์
1 .  รศ. ดร.สุดารัตน์ สิทธิสมบัติ  กรรมการ
 


สั่ง ณ วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2549                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th