KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 069/2548
เรื่อง คำสั่งบัณฑิตวิทยาลัย เรื่องแต่งตั้งอาจารย์/คณะกรรมการที่ปรึกษาการค้นคว้าแบบอิสระวัตถุประสงค์ : อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2530 ความในข้อ 16 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2547 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาร่วม ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2547 และประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ 20/2547 เรื่อง การทำการค้นคว้าแบบอิสระของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ลงันที่ 12 ตุลาคม 2547
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ บัณฑิตศึกษา จึงแต่งตั้งอาจารย์/คณะกรรมการที่ปรึกษาการค้นคว้าแบบอิสระของนักศึกษาปริญญาโท ดังนี้

รายนาม :
อาจารย์ที่ปรึกษา
1 .  รศ.นงเยาว์ อุดมวงศ์  ประธานกรรมการ
2 .  รศ.วิลาวัณย์ เสนารัตน์  ประธานกรรมการ
3 .  ผศ. ดร.ยุวยงค์ จันทรวิจิตร  ที่ปรึกษา
4 .  รศ.อำไพ ชนะกอก  ที่ปรึกษา
5 .  อ.ดิลกา ไตรไพบูลย์  กรรมการ
6 .  ผศ.พรพรรณ ทรัพย์ไพบูลย์กิจ  กรรมการ
 


สั่ง ณ วันที่ : 1 กรกฏาคม 2548                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th