KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(มีวาระ) 400/2546
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาประจำภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขวัตถุประสงค์ :ตามคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 115/2544 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2544 แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข โดยให้มีวาระการดำเนินงาน 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม 2544 เป็นต้นมา นั้น
เนื่องจากวาระการดำเนินงานของคณะกรรมการได้สิ้นสุดลงแล้ว ฉะนั้น เพื่อให้การดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัเชียงใหม่ พ.ศ. 2530 จึงแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข ประกอบด้วย

รายนาม :
1 .  รศ. ดร.ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ  ประธานกรรมการ
2 .  ผศ. ดร.ยุวยงค์ จันทรวิจิตร  รองประธานกรรมการ
3 .  รศ.กรรณิการ์ พงษ์สนิท  กรรมการ
4 .  รศ.จิตตาภรณ์ จิตรีเชื้อ  กรรมการ
5 .  รศ.ชลอศรี แดงเปี่ยม  กรรมการ
6 .  อ.ดิลกา ไตรไพบูลย์  กรรมการ
7 .  รศ. ดร.เดชา ทำดี  กรรมการ
8 .  รศ.นงเยาว์ อุดมวงศ์  กรรมการ
9 .  ผศ.พรพรรณ ทรัพย์ไพบูลย์กิจ  กรรมการ
10 .  อ.รังสิมา โตสงวน  กรรมการ
11 .  รศ.อำไพ ชนะกอก  กรรมการ
12 .  นางอัมพิกา สุวรรณบุตร  ผู้ช่วยเลขานุการ
13 .  รศ.วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์  กรรมการและเลขานุการ
 


หน้าที่ :
ทั้งนี้ ให้มีวาระการดำเนินงาน 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2546 เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ : 15 ตุลาคม 2546                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th