KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 3568/2548
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการอนุกรรมการ และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเฉพาะกิจในการรับสมัครผู้ช่วยพยาบาลเข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2549วัตถุประสงค์ :ตามที่ได้มีประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2548 เรื่อง รับสมัครผู้ช่วยพยาบาลเข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2549 ไปแล้วนั้น เพื่อให้การดำเนินงานในด้านการรับสมัครและสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักศุตรดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามทำหน้าที่เป็นกรรมการดำเนินงาน อนุกรรมการ และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเฉพาะกิจ เพื่อดำเนินการรับสมัครผู้ช่วยพยาบาลเข้าศึกาในหลักสูตรพยาบาลบัณฑิต ประจำปี 2549 ดังนี้

รายนาม :
คณะกรรมการดำเนินการ
1 .  ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  รองประธานกรรมการ
2 .  นางพรพิมล มาภักดี  กรรมการ
3 .  ผศ. ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ  กรรมการ
4 .  นางสาวอรพิน พรหมตัน  กรรมการ
5 .  ผศ. ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์  กรรมการ
6 .  นางสาวนุชนาท สุพรรณอุดม  ผู้ช่วยเลขานุการ
7 .  นางพิศมัย ยลภักตร์  กรรมการและเลขานุการ
 
อนุกรรมการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเฉพาะกิจฝ่ายเอกสาร
1 .  นางพิศมัย ยลภักตร์  ประธานกรรมการ
2 .  นางสาวนุชนาท สุพรรณอุดม  กรรมการ
3 .  นายสุนันท์ กาวิชัย  กรรมการ
4 .  นางเสงี่ยม แก้วปัญญา  กรรมการ
 
อนุกรรมการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเฉพาะกิจฝ่ายขายใบสมัครและรับสมัคร
1 .  นางพิศมัย ยลภักตร์  ประธานกรรมการ
2 .  นางชัชฎาภรณ์ วิรุฬห์วิริยางกูร  กรรมการ
3 .  นางเบญจวรรณ มูละจงกล  กรรมการ
4 .  นางวรากร กันทะโย  กรรมการ
 
อนุกรรมการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเฉพาะกิจฝ่ายสถานที่
1 .  นายบุญเลิศ สายสอิ้ง  ประธานกรรมการ
2 .  นางประกายจันทร์ หอมคล้าย  กรรมการ
3 .  นางสาววราภรณ์ มาลัยกุล  กรรมการ
4 .  นางสมพร ใจสูง  กรรมการ
 
อนุกรรมการฝ่ายตัดสินผลการสอบ
1 .  ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ประธานกรรมการ
2 .  ผศ. ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์  รองประธานกรรมการ
3 .  ศ. ดร.ดาราวรรณ ต๊ะปินตา  กรรมการ
4 .  ผศ. ดร.ทวีลักษณ์ วรรณฤทธิ์  กรรมการ
5 .  รศ.นันทา เล็กสวัสดิ์  กรรมการ
6 .  รศ. ดร.เรมวล นันท์ศุภวัฒน์  กรรมการ
7 .  ผศ.วิมล ธนสุวรรณ  กรรมการ
8 .  รศ. ดร.สุจิตรา เทียนสวัสดิ์  กรรมการ
9 .  รศ. มล.อัครอนงค์ ปราโมช  กรรมการ
10 .  รศ.อำไพ ชนะกอก  กรรมการ
11 .  ผศ. ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ  กรรมการและเลขานุการ
 
อนุกรรมการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเฉพาะกิจฝ่ายการเงิน
1 .  นางพรพิมล มาภักดี  ประธานกรรมการ
2 .  นางสหพร วงศ์ทิพย์  กรรมการ
 
อนุกรรมการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเฉพาะกิจฝ่ายยานพาหนะ
1 .  นายกอบเกียรติ อ่องละออ  กรรมการ
 
อนุกรรมการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเฉพาะกิจฝ่ายประชาสัมพันธ์
1 .  นางวรากร กันทะโย  กรรมการ
2 .  นางสาววราภรณ์ มาลัยกุล  กรรมการ
 
ประธานและรองประธานประจำสนามสอบ
1 .  ผศ. ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์  ประธานกรรมการ
2 .  ผศ. ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ  รองประธานกรรมการ
 
กรรมการกลาง
1 .  นางชัชฎาภรณ์ วิรุฬห์วิริยางกูร  กรรมการ
2 .  นางพิศมัย ยลภักตร์  กรรมการ
3 .  นางวรากร กันทะโย  กรรมการ
 
ผู้คุมสอบห้องสอบ
1 .  ผศ. ดร.จินดารัตน์ ชัยอาจ  กรรมการ
2 .  ผศ.ยุภาพร ลิ้มโฆษิต  กรรมการ
3 .  ผศ.ยุภาพร ลิ้มโฆษิต  กรรมการ
4 .  นางวรากร กันทะโย  กรรมการ
 
อนุกรรมการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเฉพาะกิจฝ่ายสอบสัมภาษณ์
1 .  ผศ. ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์  ประธานกรรมการ
2 .  ผศ. ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ  รองประธานกรรมการ
3 .  นางสาวนุชนาท สุพรรณอุดม  กรรมการ
4 .  ผศ.ยุภาพร ลิ้มโฆษิต  กรรมการ
5 .  รศ.อำไพ จารุวัชรพาณิชกุล  กรรมการ
 


สั่ง ณ วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2548                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th