KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(มีวาระ) 148/2546
เรื่อง ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนานักศึกษาวัตถุประสงค์ :ตามคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 101/2544 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2544 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา นักศึกษา โดยให้มีวาระการดำเนินงาน 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2544 เป็นต้นมานั้น
เนื่องจากวาระการดำเนินงานของคณะกรรมการดังกล่าวใกล้จะครบวาระแล้ว ประกอบกับกรรมการ บางท่านได้ลาออกจากราชการไปแล้ว ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ในหลักสูตรปริญญาตรีเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2530 จึงให้ยกเลิกคำสั่งที่อ้างถึงข้างต้น และแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น คณะกรรมการพัฒนานักศึกษา ประกอบด้วย

รายนาม :
1 .  ผศ.สุธาทิพย์ อุปลาบัติ  ประธานกรรมการ
2 .  ผศ.รวิวัลย์ วงศ์ลือเกียรติ  รองประธานกรรมการ
3 .  นางสาวกานต์สินี จันทร์อินทร์  กรรมการ
4 .  ผศ. ดร.กุลวดี อภิชาติบุตร  กรรมการ
5 .  ผศ. ดร.ขวัญพนมพร ธรรมไทย  กรรมการ
6 .  รศ. ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช  กรรมการ
7 .  ผศ. ดร.จุฑารัตน์ มีสุขโข  กรรมการ
8 .  ผศ. ดร.ณัฐวรรณ สุวรรณ  กรรมการ
9 .  รศ. ดร.เดชา ทำดี  กรรมการ
10 .  อ.ธนพรรณ จรรยาศิริ  กรรมการ
11 .  ผศ. ดร.ธารีวรรณ ไชยบุญเรือง  กรรมการ
12 .  ผศ. ดร.นงค์คราญ วิเศษกุล  กรรมการ
13 .  ผศ.ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์  กรรมการ
14 .  รศ. ดร.ปิยะนุช ชูโต  กรรมการ
15 .  ผศ. ดร.วราวรรณ อุดมความสุข  กรรมการ
16 .  ผศ. ดร.ศรีมนา นิยมค้า  กรรมการ
17 .  อ.สถิตย์ วงศ์สุรประกิต  กรรมการ
18 .  ผศ. ดร.สมบัติ สกุลพรรณ์  กรรมการ
19 .  นางสมาพร โล่ห์สวัสดิ์กุล  กรรมการ
20 .  นางสาวอรณี อุตรศรี  กรรมการและเลขานุการ
 


หน้าที่ :1) วางแผนและดำเนินการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อพัฒนานักศึกษาทุกชั้นปี 2) ประสานงานกับฝ่ายวิชาการและอาจารย์ที่ปรึกษา 3) เป็นที่ปรึกษาของกรรมการชั้นปีนักศึกษา เกี่ยวกับปัญหาต่าง ๆ ของนักศึกษาโดยส่วนรวม 4) ประสานงานกับนักศึกษาให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมของคณะฯ 5) สร้างความอบอุ่นใจและความคุ้นเคย ตลอดจนสร้างความสามัคคีภายในกลุ่มนักศึกษา 6) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

สั่ง ณ วันที่ : 30 เมษายน 2546                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th