โครงสร้างตำแหน่งสำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์


ไม่ระบุ

ข้อมูลเพิ่มเติม
 Ms.Chiara Bethany Wuorenmaa
 ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ ระดับ 1
 สํานักงานคณะพยาบาลศาสตร์
 อีเมล : chiara.w@cmu.ac.th
ข้อมูลเพิ่มเติม
 Ms.Kristen Marie Hartman
 ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ ระดับ 1
 สํานักงานคณะพยาบาลศาสตร์
 อีเมล : hartman.kristen@cmu.ac.th
ข้อมูลเพิ่มเติม
 Mrs.Rachel Edith Freedman-Doan
 พนักงานการต่างประเทศ
 สํานักงานคณะพยาบาลศาสตร์
 โทรศัพท์ : +66 53 93 5033
 อีเมล : rachel.f@cmu.ac.th

ข้าราชการสายสนับสนุนวิชาการ

ข้อมูลเพิ่มเติม
 นางสมพิศ สุพรศิลป์
 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ
 สํานักงานคณะพยาบาลศาสตร์
 โทรศัพท์ : +66 53 935024, +66 53 936060
 อีเมล : sompit.supornsin@cmu.ac.th
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นางลำจวน โล่ห์เพ็ชร
 นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการพิเศษ
 สํานักงานคณะพยาบาลศาสตร์
 โทรศัพท์ : +66 53 949074
 อีเมล : lamjuan.lophet@cmu.ac.th
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นางนงนุช ไชยยศ
 นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ
 สํานักงานคณะพยาบาลศาสตร์
 โทรศัพท์ : +66 53 936065,+66 53 949079 # 27
 อีเมล : nongnuch.c@cmu.ac.th
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์
 นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ
 สํานักงานคณะพยาบาลศาสตร์
 โทรศัพท์ : +66 53 94 9079 # 29
 อีเมล : sujika.p@cmu.ac.th
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นางสาวศรัญญา ชัยแสง
 นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
 สํานักงานคณะพยาบาลศาสตร์
 โทรศัพท์ : +66 53 935012
 อีเมล : saranya.c@cmu.ac.th
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นางวาสนา อ่ำแก้ว
 ผู้ปฎิบัติงานโภชนาการ ชำนาญงาน
 สํานักงานคณะพยาบาลศาสตร์
 โทรศัพท์ : +66 53 935015
 อีเมล : wasana.au@cmu.ac.th
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นางสมจิต เกียรติวัฒนเจริญ
 พยาบาล ชำนาญการพิเศษ
 สํานักงานคณะพยาบาลศาสตร์
 โทรศัพท์ : +66 53 935015
 อีเมล : somchit.kiat@cmu.ac.th

พนักงานมหาวิทยาลัยสายปฎิบัติการ

ข้อมูลเพิ่มเติม
 นางประกายมาศ เจริญอนุสรณ์
 เจ้าหน้าที่สำนักงาน
 สํานักงานคณะพยาบาลศาสตร์
 โทรศัพท์ : +66 53 936063
 อีเมล : prakaimas.c@cmu.ac.th
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นางรัชนี ทีปกากร
 เจ้าหน้าที่สำนักงาน
 สํานักงานคณะพยาบาลศาสตร์
 โทรศัพท์ : +66 53 935020,+66 53 935047
 อีเมล : rutchanee.tee@cmu.ac.th
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นายอดุลย์ สีคำดี
 เจ้าหน้าที่สำนักงาน
 สํานักงานคณะพยาบาลศาสตร์
 โทรศัพท์ : +66 53 935050
 อีเมล : adun.seekhomdee@cmu.ac.th
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นางสาวจันทกรานต์ พุกกะมาน
 นักการเงินและบัญชี
 สํานักงานคณะพยาบาลศาสตร์
 โทรศัพท์ : 083-4775368
 อีเมล : janthakran.ph@cmu.ac.th
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นางสาวชนิดา ต้นพิพัฒน์
 นักการเงินและบัญชี
 สํานักงานคณะพยาบาลศาสตร์
 อีเมล : chanida.t@cmu.ac.th
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นางสาวณัฐสุดา เลิศภิญโญวงศ์
 นักการเงินและบัญชี
 สํานักงานคณะพยาบาลศาสตร์
 อีเมล : natsuda.l@cmu.ac.th
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นางสาวพรธิดา คำมงคล
 นักการเงินและบัญชี
 สํานักงานคณะพยาบาลศาสตร์
 โทรศัพท์ : +66 53 936012
 อีเมล : pornthida.k@cmu.ac.th
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นางวันทนีย์ แซ่ก้วย
 นักการเงินและบัญชี
 สํานักงานคณะพยาบาลศาสตร์
 โทรศัพท์ : +66 53 935032
 อีเมล : wantanee.n@cmu.ac.th
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นายไพชยันต์ สุโอชมา
 นักวิชาการคอมพิวเตอร์
 สํานักงานคณะพยาบาลศาสตร์
 โทรศัพท์ : 053-949086
 อีเมล : phaichayan.s@cmu.ac.th
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นายกริช ศรีธีระจิตต์
 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ
 สํานักงานคณะพยาบาลศาสตร์
 โทรศัพท์ : +66 53 936014
 อีเมล : grid.s@cmu.ac.th
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นายประยูร หล้ามูล
 พนักงานบริการทั่วไป
 สํานักงานคณะพยาบาลศาสตร์
 อีเมล : prayun.l@cmu.ac.th
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นางสาวศรีพรรณ์ อภิมร
 พนักงานบริการทั่วไป
 สํานักงานคณะพยาบาลศาสตร์
 โทรศัพท์ : +66 53 894175
 อีเมล : sriphan.a@cmu.ac.th
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นางอัมพร เลิศคาลี
 พนักงานบริการทั่วไป
 สํานักงานคณะพยาบาลศาสตร์
 โทรศัพท์ : +66 53 935035,+66 53 949092
 อีเมล : amporn.l@cmu.ac.th
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นางพิมพ์พร ทรัพย์เหม
 พนักงานบริการฝีมือ ด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์
 สํานักงานคณะพยาบาลศาสตร์
 โทรศัพท์ : +66 53 935015
 อีเมล : pimporm.s@cmu.ac.th
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นายนิรันดร์ เสาวมาลย์
 พนักงานบริการฝึมือ(ด้านเทคนิคและเครื่องยนต์)
 สํานักงานคณะพยาบาลศาสตร์
 โทรศัพท์ : 053- 936073
 อีเมล : nirun.saowamarn@cmu.ac.th
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นายประพัฒน์ จันต๊ะวงค์
 พนักงานบริการฝึมือ(ด้านเทคนิคและเครื่องยนต์)
 สํานักงานคณะพยาบาลศาสตร์
 โทรศัพท์ : +66 53 936073
 อีเมล : prapat.j@cmu.ac.th
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นายไพทูลย์ จันที
 พนักงานบริการฝึมือ(ด้านเทคนิคและเครื่องยนต์)
 สํานักงานคณะพยาบาลศาสตร์
 โทรศัพท์ : +66 53 936073
 อีเมล : paitoon.chuntee@cmu.ac.th
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นางสาวกตัญชลี แสงรัก
 พนักงานปฏิบัติงาน
 สํานักงานคณะพยาบาลศาสตร์
 โทรศัพท์ : +66 53 93-5038
 อีเมล : katanchalee.s@cmu.ac.th
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นางกมลชนก กาวิล
 พนักงานปฏิบัติงาน
 สํานักงานคณะพยาบาลศาสตร์
 โทรศัพท์ : +66-53-94 5013,+66-53-935013,511472
 อีเมล : kamolchanok.k@cmu.ac.th
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นางสาวกานต์สินี จันทร์อินทร์
 พนักงานปฏิบัติงาน
 สํานักงานคณะพยาบาลศาสตร์
 โทรศัพท์ : +66 53 935026
 อีเมล : karnsinee.c@cmu.ac.th
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นายคณิน สุพรศิลป์
 พนักงานปฏิบัติงาน
 สํานักงานคณะพยาบาลศาสตร์
 โทรศัพท์ : +66 53 935050
 อีเมล : kanin.supornsin@cmu.ac.th
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ
 พนักงานปฏิบัติงาน
 สํานักงานคณะพยาบาลศาสตร์
 โทรศัพท์ : +66 53 949069
 อีเมล : jakkapob.d@cmu.ac.th
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นางสาวชุติญาภัค มีพงษ์
 พนักงานปฏิบัติงาน
 สํานักงานคณะพยาบาลศาสตร์
 โทรศัพท์ : +66 53 936011
 อีเมล : chutiyapak.m@cmu.ac.th
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นายธนวัฒน์ วงศ์ใจ
 พนักงานปฏิบัติงาน
 สํานักงานคณะพยาบาลศาสตร์
 อีเมล : tanawat.w@cmu.ac.th
ข้อมูลเพิ่มเติม
 ว่าที่ร้อยตรีธนากรณ์ ทำการดี
 พนักงานปฏิบัติงาน
 สํานักงานคณะพยาบาลศาสตร์
 โทรศัพท์ : +66 848086064
 อีเมล : tanagorn.tu@cmu.ac.th
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นางสาวธัญพร ก้อยชูสกุล
 พนักงานปฏิบัติงาน
 สํานักงานคณะพยาบาลศาสตร์
 โทรศัพท์ : +66 53 935011,+66 53 935011 # 0
 อีเมล : thunyaporn.koi@cmu.ac.th
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นางนภัทร์ธมณฑ์ งามวิไลรัฐ
 พนักงานปฏิบัติงาน
 สํานักงานคณะพยาบาลศาสตร์
 โทรศัพท์ : +66 53 936011
 อีเมล : napat.ngamvilirat@cmu.ac.th
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นางสาวนุชนาท สุพรรณอุดม
 พนักงานปฏิบัติงาน
 สํานักงานคณะพยาบาลศาสตร์
 โทรศัพท์ : +66 53 935025, +66 53 949078 # 13
 อีเมล : nutchanat.suphan@cmu.ac.th
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นางเบญจพร จุฑาโรจน์
 พนักงานปฏิบัติงาน
 สํานักงานคณะพยาบาลศาสตร์
 โทรศัพท์ : +66 53 936065, +66 53 94-9079 # 28
 อีเมล : benjaporn.chu@cmu.ac.th
ข้อมูลเพิ่มเติม
 ว่าที่ร้อยตรีปริญญา คลี่สกุล
 พนักงานปฏิบัติงาน
 สํานักงานคณะพยาบาลศาสตร์
 โทรศัพท์ : +66 53 949094
 อีเมล : parinya.k@cmu.ac.th
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นางสาวปรีชญากรณ์ ไชยาโส
 พนักงานปฏิบัติงาน
 สํานักงานคณะพยาบาลศาสตร์
 โทรศัพท์ : 053-949088
 อีเมล : preechayakorn.c@cmu.ac.th
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นางสาวพลอยไพลิน เจือจาน
 พนักงานปฏิบัติงาน
 สํานักงานคณะพยาบาลศาสตร์
 โทรศัพท์ : 053-949070
 อีเมล : ploypailin.j@cmu.ac.th
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นางสาวพิมพ์ปวีน์ เชื้อพูล
 พนักงานปฏิบัติงาน
 สํานักงานคณะพยาบาลศาสตร์
 โทรศัพท์ : +66 53 935012
 อีเมล : pimpavee.s@cmu.ac.th
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นายไพชยนต์ รังสิยารมณ์
 พนักงานปฏิบัติงาน
 สํานักงานคณะพยาบาลศาสตร์
 โทรศัพท์ : 0829361093
 อีเมล : sun_pichayon@hotmail.com
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นางมนัสชนก ศรีธีระจิตต์
 พนักงานปฏิบัติงาน
 สํานักงานคณะพยาบาลศาสตร์
 โทรศัพท์ : +66 53 949077 , +66 53 936062
 อีเมล : manuschanok.s@cmu.ac.th
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นางรัชชดา จงภักดี
 พนักงานปฏิบัติงาน
 สํานักงานคณะพยาบาลศาสตร์
 โทรศัพท์ : +66 53 935038
 อีเมล : busabong.ch@cmu.ac.th
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นางสาววรรณกร ช่างศิลป์
 พนักงานปฏิบัติงาน
 สํานักงานคณะพยาบาลศาสตร์
 โทรศัพท์ : 0875445036, 053956057
 อีเมล : wannakorn.cha@cmu.ac.th
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นายวัชรา เชิดลำ
 พนักงานปฏิบัติงาน
 สํานักงานคณะพยาบาลศาสตร์
 โทรศัพท์ : +66 53 935028
 อีเมล : watchara.c@cmu.ac.th
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นายสุพจน์ เชี่ยวชาญ
 พนักงานปฏิบัติงาน
 สํานักงานคณะพยาบาลศาสตร์
 โทรศัพท์ : +66 53 935045
 อีเมล : supoj.c@cmu.ac.th
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นางสาวสุภาพรรณ ไชยวรรณ์
 พนักงานปฏิบัติงาน
 สํานักงานคณะพยาบาลศาสตร์
 โทรศัพท์ : 053-935033
 อีเมล : supapan.ch@cmu.ac.th
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นายอภิชน สมมิตร
 พนักงานปฏิบัติงาน
 สํานักงานคณะพยาบาลศาสตร์
 โทรศัพท์ : +66 53 94-9083
 อีเมล : apichon.som@cmu.ac.th
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นางอรุณทิพย์ จันทราช
 พนักงานปฏิบัติงาน
 สํานักงานคณะพยาบาลศาสตร์
 โทรศัพท์ : +66 53 935032
 อีเมล : arunthip.jantaraj@cmu.ac.th
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นางอัญญารัตน์ ว่องวิริยะพันธุ์
 พนักงานปฏิบัติงาน
 สํานักงานคณะพยาบาลศาสตร์
 โทรศัพท์ : +66 53 936065, +66 53 949079 # 22
 อีเมล : anyarat.w@cmu.ac.th
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นางอัมพิกา สุวรรณบุตร
 พนักงานปฏิบัติงาน
 สํานักงานคณะพยาบาลศาสตร์
 โทรศัพท์ : +66 53 935033
 อีเมล : ampika.s@cmu.ac.th
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นางสาวอำภา นิมมานพิภักดิ์
 พนักงานปฏิบัติงาน
 สํานักงานคณะพยาบาลศาสตร์
 โทรศัพท์ : 0851066710
 อีเมล : ampa.nim@cmu.ac.th
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นางวราพร เดชพงษ์ กุณาน้อย
 พนักงานปฏิบัติงาน ชำนาญการ
 สํานักงานคณะพยาบาลศาสตร์
 โทรศัพท์ : +66 53 949071
 อีเมล : waraporn.d@cmu.ac.th
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นางอนุสรา ต๊ะพรหม
 พนักงานปฏิบัติงาน ชำนาญการ
 สํานักงานคณะพยาบาลศาสตร์
 โทรศัพท์ : +66 53 936080
 อีเมล : anusra.t@cmu.ac.th
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นางนพวรรณ รัตนดำรงอักษร
 พยาบาล
 สํานักงานคณะพยาบาลศาสตร์
 โทรศัพท์ : +66 53 936082
 อีเมล : noppawan.rat@cmu.ac.th
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นางสาวปรัชญาพร เจริญภักดี
 พยาบาล
 สํานักงานคณะพยาบาลศาสตร์
 โทรศัพท์ : +66 53 949138
 อีเมล : prachayaporn.c@cmu.ac.th

ลูกจ้างประจำ

ข้อมูลเพิ่มเติม
 นายเจริญพร คำป๊อก
 คนสวน บ2
 สํานักงานคณะพยาบาลศาสตร์
 โทรศัพท์ : +66 53 935050
 อีเมล : jarenpron.k@cmu.ac.th
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นางจิตราภรณ์ ใจปวน
 ครูพี่เลี้ยง ส2
 สํานักงานคณะพยาบาลศาสตร์
 โทรศัพท์ : +66 53 935015
 อีเมล : jittraporn.j@cmu.ac.th
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นางธันวรัตน์ สร้อยนาค
 ครูพี่เลี้ยง ส2
 สํานักงานคณะพยาบาลศาสตร์
 โทรศัพท์ : +66 53 935015
 อีเมล : wonpen.p@cmu.ac.th
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นางศรีเพ็ญ สิงห์แก้ว
 ครูพี่เลี้ยง ส2
 สํานักงานคณะพยาบาลศาสตร์
 โทรศัพท์ : +66 53 935015
 อีเมล : Sripen.sing@cmu.ac.th
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นางเสาวณีย์ ชาติรักษา
 ครูพี่เลี้ยง ส2
 สํานักงานคณะพยาบาลศาสตร์
 โทรศัพท์ : +66 53 935015
 อีเมล : saowanee.ch@cmu.ac.th
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นายจรัล ใจงาม
 ช่างไฟฟ้า ช1
 สํานักงานคณะพยาบาลศาสตร์
 โทรศัพท์ : +66 53 935050
 อีเมล : jarun.j@cmu.ac.th
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นายมนัส สิทธิเสนา
 พนักงานขับรถยนต์ ส2
 สํานักงานคณะพยาบาลศาสตร์
 โทรศัพท์ : +66 53 936073
 อีเมล : manas.s@cmu.ac.th
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นางประไพ อินตา
 พนักงานพิมพ์ ระดับ ส 4
 สํานักงานคณะพยาบาลศาสตร์
 โทรศัพท์ : +66 53 935014
 อีเมล : prapai.in@cmu.ac.th
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นางดรุณี กุณฑลบุตร
 พนักงานพิมพ์ ส3
 สํานักงานคณะพยาบาลศาสตร์
 โทรศัพท์ : +66 53 935019,+66 53 936082
 อีเมล : darunee.kun@cmu.ac.th
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นายสมาน เสาร์แก้ว
 พนักงานพิมพ์ ส3
 สํานักงานคณะพยาบาลศาสตร์
 โทรศัพท์ : +66 53 935027
 อีเมล : samarn.s@cmu.ac.th
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นางสาวสายทอง คำป้อ
 พนักงานพิมพ์ ส3
 สํานักงานคณะพยาบาลศาสตร์
 โทรศัพท์ : +66 53 935024
 อีเมล : saithong.kh@cmu.ac.th
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นางสุภารัตน์ เสมอใจ
 พนักงานพิมพ์ ส3
 สํานักงานคณะพยาบาลศาสตร์
 โทรศัพท์ : +66 53 935024,+66 53 936060
 อีเมล : suparat.sa@cmu.ac.th
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นางสาวพัชรี อยู่แย้ม
 พนักงานห้องปฏิบัติการ ส2
 สํานักงานคณะพยาบาลศาสตร์
 โทรศัพท์ : 936082
 อีเมล : patcharee.yoo@cmu.ac.th
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นางเกศรินทร์ แก้ววงศ์
 พี่เลี้ยง ส2
 สํานักงานคณะพยาบาลศาสตร์
 โทรศัพท์ : +66 53 935015
 อีเมล : kessarin.k@cmu.ac.th
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นางจันทร์ฉาย ธงงาม
 พี่เลี้ยง ส2
 สํานักงานคณะพยาบาลศาสตร์
 โทรศัพท์ : +66 53 935015
 อีเมล : junshai.th@cmu.ac.th
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นางยุพิน ตามูล
 พี่เลี้ยง ส2
 สํานักงานคณะพยาบาลศาสตร์
 โทรศัพท์ : +66 53 935015
 อีเมล : yupin.ta@cmu.ac.th
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นางเยี่ยมลักษณ์ เชื้อชูม
 พี่เลี้ยง ส2
 สํานักงานคณะพยาบาลศาสตร์
 โทรศัพท์ : +66 53 935015,+66 53 937230
 อีเมล : yeamlux.ch@cmu.ac.th
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นางสาวสังวาลย์ บุญมา
 พี่เลี้ยง ส2
 สํานักงานคณะพยาบาลศาสตร์
 โทรศัพท์ : +66 53 935015
 อีเมล : sangwan.bo@cmu.ac.th
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นางอนุรักษ์ นามวงค์
 พี่เลี้ยง ส2
 สํานักงานคณะพยาบาลศาสตร์
 โทรศัพท์ : +66 53 935015
 อีเมล : anurak.no@cmu.ac.th

พนักงานส่วนงาน

ข้อมูลเพิ่มเติม
 นางกนกนาฎ เรืองดาว
 เจ้าหน้าที่สำนักงาน
 สํานักงานคณะพยาบาลศาสตร์
 โทรศัพท์ : +66 53 93 5029
 อีเมล : kanoknart.s@cmu.ac.th
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นางวินีรัตน์ สมโน
 เจ้าหน้าที่สำนักงาน
 สํานักงานคณะพยาบาลศาสตร์
 โทรศัพท์ : +66 857061282
 อีเมล : wineerat.r@cmu.ac.th
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นายภัทรพล คำหล้า
 นักวิชาการคอมพิวเตอร์
 สํานักงานคณะพยาบาลศาสตร์
 อีเมล : pattarapon.k@cmu.ac.th
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นางจันทร์แรม คำป๊อก
 พนักงานบริการทั่วไป
 สํานักงานคณะพยาบาลศาสตร์
 โทรศัพท์ : +66 53 935035,+66 53 949092
 อีเมล : janraem.k@cmu.ac.th
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นางสาวนฤมล ตามั่น
 พนักงานบริการทั่วไป
 สํานักงานคณะพยาบาลศาสตร์
 อีเมล : naruemon.tamun@cmu.ac.th
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นางสาวนารี เนโพ
 พนักงานบริการทั่วไป
 สํานักงานคณะพยาบาลศาสตร์
 อีเมล : nari.n@cmu.ac.th
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นางสาวนิภาพร แต้มมาก
 พนักงานบริการทั่วไป
 สํานักงานคณะพยาบาลศาสตร์
 โทรศัพท์ : +66 53 49107
 อีเมล : niphaphon.t@cmu.ac.th
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นางปราณี จิตตาดู
 พนักงานบริการทั่วไป
 สํานักงานคณะพยาบาลศาสตร์
 โทรศัพท์ : +66 53 945050,+66 53 935020,+66 53 935017
 อีเมล : pranee.c@cmu.ac.th
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นายปรีชา ท้าวอาษา
 พนักงานบริการทั่วไป
 สํานักงานคณะพยาบาลศาสตร์
 โทรศัพท์ : +66 53 935050
 อีเมล : preecha.tayasa@cmu.ac.th
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นายวิฑูรย์ ศรีวิลัย
 พนักงานบริการทั่วไป
 สํานักงานคณะพยาบาลศาสตร์
 อีเมล : withun.s@cmu.ac.th
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นางสาวศิริขวัญ สัญญะวิชัย
 พนักงานบริการทั่วไป
 สํานักงานคณะพยาบาลศาสตร์
 โทรศัพท์ : 093-93944445
 อีเมล : siriha.1947@gmail.com
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นางสาวศุภลักษณ์ พวงมาลัย
 พนักงานบริการทั่วไป
 สํานักงานคณะพยาบาลศาสตร์
 โทรศัพท์ : +66 53 935011
 อีเมล : supaluk.po@cmu.ac.th
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นางสาวสายทอง บุญเรือง
 พนักงานบริการทั่วไป
 สํานักงานคณะพยาบาลศาสตร์
 โทรศัพท์ : +66 53 949091
 อีเมล : saithong.b@cmu.ac.th
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นายสุรศักดิ์ ระฤทธิ์
 พนักงานบริการฝีมือ
 สํานักงานคณะพยาบาลศาสตร์
 โทรศัพท์ : +66 53 936073
 อีเมล : surasak.rarit@cmu.ac.th
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นางสาวนงลักษณ์ เวชการ
 พนักงานบริการฝีมือ ด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์
 สํานักงานคณะพยาบาลศาสตร์
 โทรศัพท์ : +66 53 935015
 อีเมล : nonglak.v@cmu.ac.th
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นายนิติพัฒน์ จันทร์ตาไชย
 พนักงานบริการฝึมือ(ด้านเทคนิคและเครื่องยนต์)
 สํานักงานคณะพยาบาลศาสตร์
 อีเมล : nitipat.c@cmu.ac.th
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นายพชร กันทะโย
 พนักงานบริการฝึมือ(ด้านเทคนิคและเครื่องยนต์)
 สํานักงานคณะพยาบาลศาสตร์
 อีเมล : phatchara.k@cmu.ac.th
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นางสาวกัญญารัตน์ จันทร์มะณี
 พนักงานปฏิบัติงาน
 สํานักงานคณะพยาบาลศาสตร์
 โทรศัพท์ : 083-9600248
 อีเมล : kanyarat.jan@cmu.ac.th
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นางสาวกานต์ แสนเสมอ
 พนักงานปฏิบัติงาน
 สํานักงานคณะพยาบาลศาสตร์
 โทรศัพท์ : +66 53 936065
 อีเมล : kan.s@cmu.ac.th
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นางจิราภรณ์ คุณวุฒิ
 พนักงานปฏิบัติงาน
 สํานักงานคณะพยาบาลศาสตร์
 โทรศัพท์ : +66 53 949107
 อีเมล : jiraporn.a@cmu.ac.th
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นางสาวชลลดา กองสุข
 พนักงานปฏิบัติงาน
 สํานักงานคณะพยาบาลศาสตร์
 โทรศัพท์ : +66 53 935017
 อีเมล : chonlada.k@cmu.ac.th
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นางสาวธัญชนก ศรีเดชะกุล
 พนักงานปฏิบัติงาน
 สํานักงานคณะพยาบาลศาสตร์
 โทรศัพท์ : 053-949088
 อีเมล : Thanchanok.s@cmu.ac.th
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นางสาวธันยาภรณ์ เหลี่ยวตระกูล
 พนักงานปฏิบัติงาน
 สํานักงานคณะพยาบาลศาสตร์
 โทรศัพท์ : +66 53 935025, +66 53 949078 # 16
 อีเมล : thunyabhorn.l@cmu.ac.th
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นางนิภา กาฬปักษิณ
 พนักงานปฏิบัติงาน
 สํานักงานคณะพยาบาลศาสตร์
 โทรศัพท์ : +66 53 936065, +66 53 949079 # 21
 อีเมล : nipha.k@cmu.ac.th
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นางสาวปวีณา ทองดี
 พนักงานปฏิบัติงาน
 สํานักงานคณะพยาบาลศาสตร์
 อีเมล : paveena.t@cmu.ac.th
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นางปุณณภา วิริยะ
 พนักงานปฏิบัติงาน
 สํานักงานคณะพยาบาลศาสตร์
 โทรศัพท์ : +66 53 93-6065, +66 53 94-9079 # 23
 อีเมล : poonnpa.s@cmu.ac.th
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นางสาวมัณทะณี คำโพธิ์
 พนักงานปฏิบัติงาน
 สํานักงานคณะพยาบาลศาสตร์
 โทรศัพท์ : 0865866446
 อีเมล : muntanee.khumpho@cmu.ac.th
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นางมาริสา คุปตารักษ์
 พนักงานปฏิบัติงาน
 สํานักงานคณะพยาบาลศาสตร์
 โทรศัพท์ : 053-949-136
 อีเมล : marisa.g@cmu.ac.th
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นางสาววรรณพร นามคำ
 พนักงานปฏิบัติงาน
 สํานักงานคณะพยาบาลศาสตร์
 โทรศัพท์ : +66 53 935018
 อีเมล : wannaporn.namkam@cmu.ac.th
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นางวรากร กันทะโย
 พนักงานปฏิบัติงาน
 สํานักงานคณะพยาบาลศาสตร์
 โทรศัพท์ : +66 53 949088
 อีเมล : warakorn.k@cmu.ac.th
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นางสาววริษา วิกะศิลป์
 พนักงานปฏิบัติงาน
 สํานักงานคณะพยาบาลศาสตร์
 โทรศัพท์ : 053949100
 อีเมล : warisa.wi@cmu.ac.th
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นางสาววัชรี นาคะป่า
 พนักงานปฏิบัติงาน
 สํานักงานคณะพยาบาลศาสตร์
 โทรศัพท์ : +66 845038871
 อีเมล : watcharee.n@cmu.ac.th
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นางสาววารุณี วงค์ประเสริฐ
 พนักงานปฏิบัติงาน
 สํานักงานคณะพยาบาลศาสตร์
 โทรศัพท์ : +66 53 935016
 อีเมล : warunee.wong@cmu.ac.th
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นายอานนท์ จินดาธรรม
 พนักงานปฏิบัติงาน
 สํานักงานคณะพยาบาลศาสตร์
 โทรศัพท์ : +66 53 936014
 อีเมล : arnon.j@cmu.ac.th